1.TOLKNING

1.1 Definitioner.

Avtal” betyder avtalet mellan Nijhuis Saur Industries och kunden för uthyrning av utrustningen, inklusive villkoren och förslaget. 

Bankdag” avser en annan dag än lördag, söndag eller allmän helgdag i England då bankerna i London är öppna för affärsverksamhet.

Kund” avser företaget eller den person som hyr utrustningen från Nijhuis Saur Industries.

Utrustning” avser den mobila vattenutrustning som anges i förslaget, alla substitut, ersättningar eller förnyelser av sådan utrustning och alla relaterade tillbehör, driftstjänster, förbrukningsvaror, manualer och instruktioner som tillhandahålls för den.

Immateriella rättigheter” avser patent, rättigheter till uppfinningar, upphovsrätt och närstående rättigheter, varumärken och servicemärken, företagsnamn och domännamn, rättigheter till utstyrsel, goodwill och rätten att stämma för förfalskning eller illojal konkurrens, rättigheter till mönster, rättigheter till datorprogram, databasrättigheter, rättigheter att använda och skydda konfidentialiteten av, konfidentiell information (inklusive know-how och affärshemligheter) och alla andra immateriella rättigheter, i varje fall registrerade eller oregistrerade och inklusive alla ansökningar och rättigheter att ansöka om och beviljas, förnyelser eller förlängningar av, och rättigheter att kräva prioritet från, sådana rättigheter och alla liknande eller motsvarande rättigheter eller former av skydd som finns eller kommer att finnas nu eller i framtiden i någon del av världen.

Order” avser Kundens beställning av leverans av Utrustning, enligt Kundens skriftliga godkännande av Nijhuis Saur Industries Förslag. ”Förslag” avser det förslag till hyra av utrustning som utarbetats av Nijhuis Saur Industries, vilket utan begränsning ska omfatta hyresperioden, hyresbetalningar, specifikation för behandlat vatten, foderspecifikation och alla tjänster (t.ex. tillhandahållande av en ingenjör) som är knutna till avtalet.

Hyresbetalningar” avser de betalningar som görs av eller på uppdrag av Kunden för hyra av Utrustningen enligt vad som anges i Förslaget. ”Hyresperiod” avser den period som anges i Förslaget.

Anläggningen ” avser Kundens lokaler som specificeras enligt vad som anges i Förslaget. ” Nijhuis Saur Industries” skall betyda ”NSI MWS-enheten”.

1.2 Tolkning:

(a) en hänvisning till en lag eller en lagbestämmelse är en hänvisning till en sådan lag eller bestämmelse i dess ändrade eller återinförda lydelse. En hänvisning till en stadga eller en lagbestämmelse omfattar all underordnad lagstiftning som utfärdats enligt den stadgan eller lagbestämmelsen, med ändringar eller förnyade ikraftträdanden.

(b) varje fras som inleds med uttrycken inklusive, i synnerhet eller något liknande uttryck skall tolkas som illustrativ och skall inte begränsa innebörden av de ord som föregår dessa uttryck.

(c) en hänvisning till skrivande eller skrivna inkluderar e-postmeddelanden.

2. TILLÄMPLIGHET

2.1 Nijhuis Saur Industries skall hyra ut Utrustningen till Kunden för användning på Anläggningen i enlighet med villkoren i Avtalet.

2.2 Beställningen skall endast anses vara accepterad när Nijhuis Saur Industries utfärdar skriftligt eller muntligt godkännande av beställningen vid vilken tidpunkt och på vilket datum avtalet skall träda i kraft.

2.3 Nijhuis Saur Industries förbehåller sig rätten att ändra innehållet i Förslaget när som helst innan det accepteras. Om inget annat anges skall förslaget vara giltigt för godkännande i trettio (30) dagar efter dess datum, men kan återkallas av Nijhuis Saur Industries när som helst innan det godkänns.

2.4 Hyran av Utrustningen ska omfattas av villkoren i Avtalet med uteslutande av alla andra villkor (inklusive alla villkor som Kunden påstår sig tillämpa enligt någon offert, orderbekräftelse eller något annat dokument som utfärdats av Kunden).

2.5 Kunden kan endast annullera en order (eller någon del av en order) som

Nijhuis Saur Industries har redan accepterat, med:

 1. Nijhuis Saur Industries skriftliga förhandsgodkännande, och
 2. förutsatt att Kunden håller Nijhuis Saur Industries skadeslös i enlighet med Villkor 8.4.

2.6 Information från Nijhuis Saur Industries om färger, specifikationer, funktionsbeskrivningar, ritningar och fotografier och i allmänhet varje uttalande om utrustningens egenskaper, mått, elektriska effekt och vikt ges i god tro men ska inte vara bindande. Alla kvaliteter, kvantiteter, vikter och förbrukningsvärden beräknas på teoretisk basis och är därför vägledande.

2.7 Nijhuis Saur Industries skall inte, annat än vid utövandet av sina rättigheter enligt detta Avtal eller tillämplig lag, störa Kundens lugna besittning av Utrustningen

3. PRIS OCH BETALNING

3.1 Om inte annat anges i Offerten, gör Nijhuis Saur Industries prissättningen i Offerten på Ex Works basis exklusive installation, anslutningar, uppstart, instruktioner, utbildning Moms, importtullar, andra avgifter eller rättigheter, förpackning, lastning, lossning transport, försäkring, företagsmaterial, tillbehör eller komponenter, fyllningar, filter, kemiska ämnen, reparation, rengöring och andra aktiviteter, borttagning och bortskaffande av restprodukter.

3.2 Nijhuis Saur Industries förbehåller sig rätten att tillämpa sin årliga prisjustering på alla Avtal som ingåtts före den årliga prisöversynen (om inte annat anges i Förslaget).

3.3 Om inte annat anges i Offerten skall Nijhuis Saur Industries ha rätt att fakturera på månadsbasis för hyra av utrustningen och Kunden skall betala hela beloppet 30 dagar efter fakturadatum.

3.4 Betalning från Kunden ska i första hand hänföras till det äldsta utestående kapitalbeloppet, därefter till den äldsta räntan och slutligen till de äldsta kostnaderna.

3.5 Om kunden underlåter att betala leverantören på förfallodagen, ska kunden betala ränta på det försenade beloppet med 2,5 % per år över Barclays Bank PLC:s basränta från tid till annan, utan att det påverkar någon annan rättighet eller gottgörelse som kunden kan ha. Sådan ränta skall löpa dagligen från förfallodagen till dess att det förfallna beloppet faktiskt betalas, oavsett om det sker före eller efter dom. Kunden ska betala räntan tillsammans med det förfallna beloppet

4. LEVERANS OCH HYRESTID

4.1 Hyresperioden börjar den dag då utrustningen skickas av Nijhuis Saur Industries och upphör när utrustningen och alla tillbehör görs tillgängliga av kunden för Nijhuis Saur Industries att hämta.

4.2 Hyresperioden ska inkludera lördagar, söndagar, helgdagar och allmänna helgdagar (i det relevanta landet).

4.3 Nijhuis Saur Industries skall göra alla rimliga ansträngningar för att genomföra leveransen på det datum och den tid som överenskommits mellan parterna. Alla leveransdatum eller -tider skall endast vara en uppskattning och Nijhuis Saur Industries skall inte ha något ansvar gentemot Kunden i händelse av försenad leverans.

4.4 Kunden ska se till att en behörig representant för Kunden är närvarande vid leveransen av Utrustningen. Godkännande av leverans av sådan representant skall utgöra slutgiltigt bevis för att Kunden har undersökt Utrustningen och funnit den vara i gott skick, komplett och på alla sätt lämplig för det ändamål för vilket den är avsedd. 4.5 Hyresperioden kan förlängas efter skriftlig överenskommelse mellan Nijhuis Saur Industries och Kunden. Nijhuis Saur Industries förbehåller sig rätten att avslå en begäran om förlängning och att justera villkoren och priset för varje överenskommen förlängningsperiod.

4.6 Kunden kan när som helst säga upp avtalet genom skriftligt meddelande till Nijhuis Saur Industries, förutsatt att kunden på begäran betalar ett belopp som motsvarar de hyresbetalningar som ska betalas för hyresperioden.

5. KUNDÅTAGANDEN

5.1 Kunden ska under Avtalets löptid

 1. säkerställa att utrustningen förvaras och används i en lämplig miljö, som minst skall uppfylla de krav som anges i förslaget endast används för de ändamål för vilka den är konstruerad, och används på ett korrekt sätt av utbildad kompetent personal i enlighet med eventuella bruksanvisningar som tillhandahålls av Nijhuis Saur Industries i förslaget eller på annat sätt;
 1. Tillhandahålla alla och ansluta alla verktyg som är nödvändiga för att säkerställa driften av utrustningen under avtalsperioden på dess vanliga och sedvanliga sätt och på ett sådant sätt att Nijhuis Saur Industries kan leverera utrustningen;
 1. vidta sådana åtgärder (inklusive efterlevnad av alla säkerhets- och användningsinstruktioner som tillhandahålls av Nijhuis Saur Industries) som kan vara nödvändiga för att säkerställa, så långt det är rimligt praktiskt möjligt, att utrustningen alltid är säker och utan risk för hälsan när den ställs in, används, rengörs eller underhålls av en person på jobbet;
 1. på egen bekostnad underhålla Utrustningen i gott och väsentligt skick för att hålla den i lika gott driftskick som den var på dagen för mottagandet (med undantag för normalt slitage), inklusive utbyte av slitna, skadade och förlorade delar, och ska avhjälpa alla skador på Utrustningen;
 1. inte göra några ändringar i utrustningen och inte ta bort någon befintlig komponent från utrustningen utan föregående skriftligt medgivande från Nijhuis Saur Industries, såvida inte komponenten omedelbart ersätts (eller om den tas bort i samband med reparation och underhåll så snart det är praktiskt möjligt) av samma komponent eller av en komponent av liknande märke och modell eller en förbättrad/avancerad version av den. Äganderätten till alla utbyten, ersättningar, förnyelser som görs i eller på Utrustningen skall tillfalla Nijhuis Saur Industries omedelbart efter installationen;
 1. hålla Nijhuis Saur Industries fullt informerad om alla väsentliga frågor som rör Utrustningen, vilket utan begränsning skall omfatta förlust, olycka eller skada som orsakats Utrustningen till följd av eller i samband med Kundens innehav eller användning av Utrustningen;
 1. hålla utrustningen hela tiden på platsen och ska inte flytta eller försöka flytta någon del av utrustningen till någon annan plats utan Nijhuis Saur Industries föregående skriftliga medgivande;
 1. tillåta Nijhuis Saur Industries eller dess vederbörligen auktoriserade representant att inspektera eller modifiera utrustningen vid alla rimliga tidpunkter och för detta ändamål komma in på webbplatsen eller någon lokal där utrustningen kan vara belägen och ska ge rimlig tillgång och faciliteter för sådan inspektion eller modifiering;
 1. upprätthålla drifts- och underhållsregister över utrustningen och göra kopior av sådana register lätt tillgängliga för Nijhuis Saur Industries, tillsammans med sådan ytterligare information som Nijhuis Saur Industries rimligen kan kräva;
 1. inte, utan föregående skriftligt medgivande från Nijhuis Saur Industries, dela med sig av kontrollen över (inklusive för reparation eller underhåll), sälja eller erbjuda till försäljning, hyra ut eller låna ut utrustningen eller tillåta skapandet av någon inteckning, avgift, panträtt eller annat säkerhetsintresse med avseende på den;
 1. inte utan föregående skriftligt medgivande från Nijhuis Saur Industries, fästa utrustningen på någon mark eller byggnad så att utrustningen blir en permanent eller fast installation på sådan mark eller byggnad. Om utrustningen fästs på någon mark eller byggnad måste utrustningen kunna tas bort utan väsentlig skada på sådan mark eller byggnad och kunden ska reparera och gottgöra alla skador som orsakas av fästning eller borttagning av utrustningen från någon mark eller byggnad och ersätta Nijhuis Saur Industries mot alla förluster, kostnader eller utgifter som uppstår till följd av sådan fästning eller borttagning;
 1. inte göra eller tillåta att någon handling eller sak görs som kommer eller kan äventyra Nijhuis Saur Industries rätt, titel och/eller intresse i utrustningen och, där utrustningen har fästs på någon mark eller byggnad, måste kunden vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att Nijhuis Saur Industries kan komma in på sådan mark eller byggnad och återställa utrustningen både under avtalets löptid och under en rimlig period efter det, inklusive genom att anskaffa från någon person som har ett intresse i sådan mark eller byggnad, en avstående skriftligen och till förmån för Nijhuis Saur Industries av alla rättigheter som sådan person kan ha eller förvärva i utrustningen och en rätt för Nijhuis Saur Industries att komma in på sådan mark eller byggnad för att ta bort utrustningen;
 1. inte lida eller tillåta att utrustningen konfiskeras, beslagtas eller tas ur dess besittning eller kontroll under någon utmätning, verkställighet eller annan rättslig process, men om utrustningen är så konfiskerad, beslagtagen eller tagen, ska kunden meddela Nijhuis Saur Industries och kunden ska på egen bekostnad använda sina bästa ansträngningar för att få ett omedelbart frigörande av utrustningen och ska ersätta Nijhuis Saur Industries på begäran mot alla förluster, kostnader, avgifter, skador och utgifter som uppstår som ett resultat av sådan konfiskation;
 1. inte använda Utrustningen för något olagligt ändamål;
 2. se till att utrustningen hela tiden är identifierbar som Nijhuis Saur Industries egendom och när så är möjligt se till att en synlig skylt om detta är fäst vid utrustningen, och
 3. driva och underhålla Utrustningen i enlighet med Nijhuis Saur Industries riktlinjer för drift som anges i Förslaget och uppfylla alla ytterligare skyldigheter som anges i Förslaget.

6. ÄGANDERÄTT TILL UTRUSTNING

6.1 Utrustningen skall alltid vara Nijhuis Saur Industries egendom, och kunden skall inte ha någon rättighet, titel eller intresse i eller till utrustningen (förutom rätten till innehav och användning av utrustningen enligt villkoren i detta avtal. Risken för förlust, stöld, skada eller förstörelse av Utrustningen övergår till Kunden vid leverans. Utrustningen skall förbli på kundens risk under hyresperioden och varje ytterligare period under vilken utrustningen är i kundens ägo, förvar eller kontroll tills utrustningen återlevereras till Nijhuis Saur Industries.

6.2 Kunden ska leverera utrustningen i slutet av hyresperioden eller vid tidigare uppsägning av detta avtal på sådan adress som Nijhuis Saur Industries kräver, eller om nödvändigt ge Nijhuis Saur Industries eller dess representanter on-demand tillgång till platsen eller någon lokal där utrustningen är belägen i syfte att ta bort utrustningen.

6.3 Kunden bekräftar att Nijhuis Saur Industries inte skall vara ansvarig för förlust av eller skada på Utrustningen som uppstår på grund av eller i samband med försumlighet, missbruk, felaktig hantering av Utrustningen eller på annat sätt orsakad av Kunden eller dess tjänstemän, anställda, ombud och entreprenörer, och Kunden åtar sig att på begäran ersätta Nijhuis Saur Industries mot detsamma.

7. GARANTI

7.1 Nijhuis Saur Industries garanterar att Utrustningen i allt väsentligt överensstämmer med dess specifikation (som Nijhuis Saur Industries gjort tillgänglig i Förslaget). Nijhuis Saur Industries skall vidta alla rimliga åtgärder för att kostnadsfritt avhjälpa eventuella materialfel i Utrustningen som visar sig under Hyresperioden, förutsatt att

 1. Kunden skriftligen meddelar Nijhuis Saur Industries om en defekt inom tio (10) arbetsdagar från det att defekten uppstod eller från det att Kunden blev medveten om defekten;
 1. Nijhuis Saur Industries tillåts att göra en fullständig undersökning av det påstådda felet;
 1. felet har inte uppstått till följd av felaktig användning, försummelse, ändring, felaktig hantering eller obehörig manipulation av någon annan person än Nijhuis Saur Industries auktoriserade personal;
 1. felet inte uppstod som ett resultat av att kunden inte använde utrustningen i enlighet med några tillverknings- eller driftsriktlinjer (som Nijhuis Saur Industries tillhandahållit kunden);
 1. felet inte uppstått på grund av information, konstruktion eller annan hjälp som tillhandahållits av kunden eller för dennes räkning, och
 2. felet är direkt hänförligt till felaktigt material, utförande eller konstruktion.

7.2 I den mån Utrustningen omfattar eller innehåller utrustning eller komponenter som inte tillverkats eller producerats av Nijhuis Saur Industries, skall Kunden endast ha rätt till sådan garanti eller andra förmåner som Nijhuis Saur Industries har erhållit från tillverkaren.

7.3 Om Nijhuis Saur Industries underlåter att åtgärda något väsentligt fel i Utrustningen i enlighet med Villkor 7.1, skall Nijhuis Saur Industries, på Kundens begäran, antingen

 1. förse kunden med ersättningsutrustning, eller
 2. acceptera återlämnandet av en del av eller hela Utrustningen och göra en lämplig minskning av de Hyresbetalningar som skall betalas under den återstående löptiden för detta Avtal.

7.4 Om Kunden behöver en utryckning (och en sådan utryckning krävs på grund av att Kunden inte har uppfyllt villkoren i detta Avtal), ska Kunden debiteras för både tid på plats och restid för att hantera en sådan utryckning baserat på deras publicerade priser för utryckningstekniker vid tidpunkten för denna händelse. 7.5 De åtgärder som anges i detta Villkor 7.1 och 7.3 är Nijhuis Saur Industries enda ansvar och hela skyldighet och Kundens enda åtgärd för eventuella defekter i Utrustningen.

8. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

8.1 Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 8.2 ska Nijhuis Saur Industries maximala ansvar enligt eller i samband med detta avtal (inklusive ansvar för handlingar eller försummelser av dess anställda, agenter och underleverantörer), oavsett om det uppstår genom avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), felaktig framställning eller annat, under inga omständigheter;

 1. (om Hyresperioden är lika med eller större än 3 månader), överstiga de sammanlagda Hyresbetalningar som Kunden betalat till Nijhuis Saur Industries under de tre månader som föregår datumet för orsaken till talan; eller
 1. (om Hyresperioden är kortare än 3 månader) överstiger de sammanlagda Hyresbetalningarna

8.2 Ingenting i detta Avtal ska utesluta eller på något sätt begränsa:

 1. någondera partens ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av egen försumlighet;
 1. någon av parternas ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning, eller
 2. något annat ansvar som inte kan uteslutas enligt lag.

8.3 Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 8.2 skall Nijhuis Saur Industries inte vara ansvarigt enligt detta avtal för någon:

 1. Förlust av vinst;
 2. Förlust av intäkter.
 3. förlust av affärsverksamhet, eller
 4. indirekt förlust eller skada eller följdskada,

i varje enskilt fall dock orsakad, även om den var förutsebar.

8.4 Kunden förbinder sig oåterkalleligen och ovillkorligen att hålla Nijhuis Saur Industries, dess anställda, underleverantörer och agenter (som inte har någon skyldighet att begränsa sin förlust) fullständigt och på begäran skadeslösa och att hålla dem skadeslösa mot alla anspråk, krav, åtgärder, förfaranden och alla skador, förluster, kostnader och utgifter (inklusive utan begränsning utryckningsavgifter, juridiska och andra professionella rådgivares arvoden och alla indirekta och ekonomiska förluster (inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, framtida intäkter, anseende eller goodwill och förväntade besparingar)) oavsett om de är direkta eller indirekta och som riktas mot eller åsamkas någon av dem direkt eller indirekt och oavsett om de helt eller delvis beror på nedan angivna omständigheter oavsett om sådana förluster eller konsekvenserna av nedan angivna omständigheter var förutsägbara eller inte:

 1. Kundens annullering av en beställning efter det att Kunden har godtagit den i enlighet med punkt 2.5;
 1. Kundens brott mot sina skyldigheter enligt detta Avtal; och
 2. försumlighet, avsiktlig handling, underlåtenhet, överträdelse eller bedrägeri från kundens sida, dess anställda, entreprenörer eller ombud.

8.5 Kunden måste ge Nijhuis Saur Industries den hjälp som kan krävas för att lösa eller försvara:

 1. någon tvist mellan Nijhuis Saur Industries och någon tredje part; och/eller
 2. krav som tredje part riktar mot Nijhuis Saur Industries;
 3. som, i båda fallen, berör eller relaterar till (helt eller delvis) Kunden (eller dess anställda, agenter eller entreprenörer), Avtalet eller leveransen av Utrustningen enligt detta Avtal.

8.6 Detta Avtal anger den fulla omfattningen av Nijhuis Saur Industries skyldigheter och ansvar med avseende på Utrustningen och dess uthyrning till Kunden. I synnerhet finns det inga villkor, garantier eller andra villkor, uttryckliga eller underförstådda, inklusive kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål eller något annat slag, som är bindande för Nijhuis Saur Industries förutom vad som specifikt anges i detta avtal. Alla villkor, garantier eller andra villkor avseende Utrustningen som annars kan vara underförstådda i eller införlivade i detta Avtal, oavsett om det är enligt lag, sedvanerätt eller på annat sätt, är uttryckligen undantagna.

9. FORCE MAJEURE

9.1 Ingen av parterna ska bryta mot detta Avtal eller hållas ansvarig för försening i utförandet, eller underlåtenhet att utföra, någon av sina skyldigheter enligt detta Avtal om sådan försening eller underlåtenhet beror på händelser, omständigheter eller orsaker utanför dess rimliga kontroll (en ”Force Majeure-händelse”). Om Force Majeure-händelsen fortsätter i 28 dagar får den icke påverkade parten säga upp detta avtal genom att lämna 10 dagars skriftligt meddelande till den påverkade parten.

9.2 Om någon sådan händelse inträffar, och Nijhuis Saur Industries är försenad eller oförmögen att utföra, ska Nijhuis Saur Industries meddela Kunden och ska automatiskt befrias från utförandet av Ordern under hela den tid som en sådan händelse varar.

9.3 Om nämnda händelse varar i mer än tjugoåtta (28) dagar i följd, skall Nijhuis Saur Industries ha rätt att säga upp Ordern med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till Kunden.

9.4 Om Nijhuis Saur Industries säger upp Avtalet på grund av en Force Majeure-händelse, ska Kunden vara skyldig att betala Nijhuis Saur Industries:

 1. alla Hyresbetalningar och andra belopp som är förfallna men obetalda vid tidpunkten för sådan begäran tillsammans med upplupen ränta enligt punkt 3.5;
 2. alla kostnader och utgifter som Nijhuis Saur Industries ådrar sig för att återvinna utrustningen och/eller för att samla in alla belopp som ska betalas enligt detta avtal (inklusive lagring, försäkring, reparation, transport, juridiska kostnader och kostnader för återförsäljning).

9.5 Om oförutsedda händelser eller omständigheter utöver dem som definieras i artikel 9 ”Force Majeure” (inklusive ändrade omständigheter eller händelser som parterna inte har planerat och som – direkt eller indirekt – beror på covid-19) inträffar efter dagen för avtalets undertecknande och som förändrar ekonomin och jämvikten i avtalet för någon av parterna och/eller påverkar genomförandet av det genom att lägga en betydande börda på den parten när den fullgör sina avtalsenliga skyldigheter eller leder till några skulder, kostnader eller förluster som utgör en variation av det ursprungliga beloppet i avtalet (inklusive eventuella ändringar av detta som parterna ingått), ska parterna göra alla kommersiellt rimliga ansträngningar för att nå en överenskommelse som syftar till att revidera villkoren i avtalet för att anpassa dem till en sådan händelse.

I sådant fall får endera parten inom skälig tid (som inte i något fall får överstiga fem (5) arbetsdagar efter det att endera parten utnyttjat den aktuella Hardship-klausulen) underrätta den andra parten om sin avsikt att revidera Avtalet på skälig grund och gemensamt avgöra om Avtalet måste upphävas eller inte.

Om parterna inte lyckas nå en överenskommelse inom en rimlig tidsperiod i enlighet med det ovan nämnda meddelandet, får vardera parten säga upp avtalet efter utgången av en månadsperiod från dagen för meddelandet om sådant misslyckande (under

där villkoren i avtalet skall fortsätta att gälla oförändrade).

I ett sådant fall bekräftar och godkänner parterna att en part som inte kan fortsätta att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter inte ska vara ansvarig för några skyldigheter som den inte skulle kunna fullgöra korrekt och/eller i tid och att inget skadestånd (även om det härrör från avtalet) ska tillämpas. Varje part avstår härmed från all rätt att kräva ersättning för eventuella skador, skulder och/eller förluster som denna klausul kan orsaka, vare sig direkt eller indirekt.

10. UPPSÄGNING

10.1 Utan att det påverkar någon annan rättighet eller åtgärd som Nijhuis Saur Industries har tillgång till, kan Nijhuis Saur Industries säga upp detta avtal med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till kunden om:

 1. Kunden underlåter att betala något belopp som skall betalas enligt detta Avtal på förfallodagen för betalningen och förblir i dröjsmål minst 14 dagar efter att skriftligen ha uppmanats att göra en sådan betalning;
 1. Kunden begår en väsentlig överträdelse av något annat villkor i detta Avtal som inte kan avhjälpas eller (om överträdelsen kan avhjälpas) underlåter att avhjälpa överträdelsen inom 14 dagar efter att skriftligen ha uppmanats att göra det;
 1. Kunden upprepade gånger bryter mot något av villkoren i detta Avtal på ett sådant sätt att det rimligen kan motivera uppfattningen att Kundens agerande är oförenligt med Kundens avsikt eller förmåga att verkställa villkoren i detta Avtal;
 1. Kunden ställer in, eller hotar att ställa in, betalningen av sina skulder eller är oförmögen att betala sina skulder när de förfaller till betalning eller medger oförmåga att betala sina skulder eller (i egenskap av bolag eller kommanditbolag) anses vara oförmögen att betala sina skulder enligt avsnitt 123 i Insolvency Act 1986;
 2. Kunden inleder förhandlingar med alla eller någon grupp av sina fordringsägare i syfte att omfördela någon av sina skulder, eller lägger fram ett förslag till eller ingår någon kompromiss eller något arrangemang med sina fordringsägare annat än (om kunden är ett företag) i det enda syftet att genomföra en plan för en solvent sammanslagning av kunden med ett eller flera andra företag eller en solvent rekonstruktion av kunden;
 1. en framställning görs, ett meddelande lämnas, ett beslut fattas eller en order utfärdas för eller i samband med avvecklingen av kunden (som är ett företag) annat än enbart i syfte att genomföra en plan för en solvent sammanslagning av kunden med ett eller flera andra företag eller en solvent rekonstruktion av kunden;
 1. en ansökan görs till domstol, eller ett beslut fattas, för att utse en administratör, eller om ett meddelande om avsikten att utse en administratör lämnas eller om en administratör utses, över kunden (som är ett företag);
 1. en person får rätt att utse en konkursförvaltare för Kundens tillgångar eller en konkursförvaltare utses för Kundens tillgångar;
 1. Kundens borgenär eller panthavare utmäter eller tar i besittning, eller en utmätning, exekutiv åtgärd, kvarstad eller annan sådan åtgärd utmäts eller verkställs på eller stäms mot, hela eller delar av Kundens tillgångar och sådan utmätning eller åtgärd inte fullgörs inom 14 dagar;
 1. någon händelse inträffar, eller något förfarande vidtas, med avseende på Kunden i någon jurisdiktion som den omfattas av och som har en effekt som motsvarar eller liknar någon av de händelser som nämns i Villkor 10.1(d) till Villkor 10.1(i) (inklusive); eller
 1. Kunden avbryter eller upphör, eller hotar att avbryta eller upphöra, med hela eller en väsentlig del av sin verksamhet.

10.2 Vid uppsägning av detta Avtal, dock orsakad av:

 1. Nijhuis Saur Industries samtycke till Kundens innehav av Utrustningen skall upphöra och Nijhuis Saur Industries kan, genom sina auktoriserade representanter, utan förvarning och på Kundens bekostnad, återta besittningen av Utrustningen och kan för detta ändamål gå in på Platsen eller någon lokal där Utrustningen är placerad; och
 1. utan att det påverkar Kundens övriga rättigheter eller möjligheter till gottgörelse, skall Kunden på begäran betala till Nijhuis Saur Industries:
 1. alla Hyresbetalningar och andra belopp som är förfallna men obetalda vid tidpunkten för sådan begäran tillsammans med upplupen ränta enligt Villkor 3.7; och
 1. alla kostnader och utgifter som Nijhuis Saur Industries ådrar sig för att återvinna utrustningen och/eller för att samla in alla belopp som ska betalas enligt detta avtal (inklusive lagring, försäkring, reparation, transport, juridiska kostnader och kostnader för återförsäljning).

10.3 Vid uppsägning av detta Avtal enligt punkt 10.1, utan att det påverkar Nijhuis Saur Industries andra rättigheter eller rättsmedel, skall Kunden till Nijhuis Saur Industries på begäran betala ett belopp som motsvarar hela den Hyresbetalning som skulle (om inte uppsägningen) ha betalats om detta Avtal hade fortsatt från dagen för sådan begäran till slutet av Hyresperioden.

10.4 De belopp som ska betalas enligt villkor 10.3 ska vara överenskommen ersättning för Nijhuis Saur Industries förlust i händelse av uppsägning enligt villkor 10.1 och ska betalas utöver de belopp som ska betalas enligt villkor 10.2(b).

10.5 Nijhuis Saur Industries förbehåller sig rätten att när som helst säga upp detta avtal.

10.6 Uppsägning eller upphörande av detta Avtal ska inte påverka parternas rättigheter, rättsmedel, skyldigheter eller ansvar som har uppkommit fram till dagen för uppsägning eller upphörande, inklusive rätten att kräva skadestånd för brott mot detta Avtal som existerade vid eller före dagen för uppsägning eller upphörande.

11. SUSPENSION

11.1 Nijhuis Saur Industries har rätt att avbryta fullgörandet av detta avtal i händelse av att kunden har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet.

12. DISKUTE

12.1 Om en tvist uppstår ur eller i samband med detta Avtal eller dess fullgörande, giltighet eller verkställbarhet (”Tvist”) ska parterna följa det förfarande som anges i detta villkor:

 1. skall endera parten skriftligen underrätta den andra parten om Tvisten, med angivande av dess art och fullständiga uppgifter (Tvistmeddelande), tillsammans med relevanta styrkande handlingar. Efter delgivning av Tvistmeddelandet ska Kundens verkställande direktör (eller motsvarande) och General Manager – Mobile Water Services på Nijhuis Saur Industries i god tro försöka lösa Tvisten;
 2. om de av någon anledning inte kan lösa tvisten inom 60 dagar från delgivningen av meddelandet om tvist, ska parterna försöka lösa tvisten genom medling i enlighet med CEDR:s modell för medlingsförfarande;
 1. För att inleda medlingen måste en part skicka ett skriftligt meddelande (ADR-meddelande) till den andra parten i tvisten med en begäran om medling. En kopia av ADR-meddelandet ska skickas till CEDR. Om parterna inte kommer överens om något annat ska medlingen inledas senast 30 dagar efter det att ADR-meddelandet skickades. 12.2 Om Tvisten inte löses inom 45 dagar efter delgivning av ADR-meddelandet, ska Tvisten slutligt avgöras av domstolarna i England och Wales i enlighet med Villkor 23.

13. VARIATION

13.1 Ingen ändring av detta Avtal ska vara giltig om den inte är skriftlig och undertecknad av parterna (eller deras behöriga företrädare).

14. INGET PARTNERSKAP ELLER AGENTUR

14.1 Ingenting i detta Avtal är avsett att, eller ska anses vara avsett att, etablera något partnerskap eller joint venture mellan någon av parterna, utgöra någon part som ombud för annan part, eller bemyndiga någon part att göra eller ingå några åtaganden för eller på uppdrag av någon annan part.

14.2 Varje part bekräftar att den agerar för egen räkning och inte till förmån för någon annan person

15. AVSKILJBARHET OCH AVSTÅENDE

15.1 Om någon bestämmelse eller delbestämmelse i detta Avtal är eller blir ogiltig, olaglig eller inte kan verkställas, ska den anses vara ändrad i den minsta utsträckning som krävs för att göra den giltig, laglig och verkställbar. Om en sådan ändring inte är möjlig, ska den berörda bestämmelsen eller delbestämmelsen anses vara struken. Eventuell ändring eller strykning av en bestämmelse eller delbestämmelse enligt detta villkor ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av resten av detta avtal.

15.2 En parts underlåtenhet eller försening att utöva en rättighet eller ett rättsmedel enligt detta avtal eller enligt lag ska inte utgöra ett avstående från denna eller någon annan rättighet eller rättsmedel, och ska inte heller hindra eller begränsa det fortsatta utövandet av denna eller någon annan rättighet eller rättsmedel. Inget enskilt eller partiellt utövande av en sådan rättighet eller åtgärd ska hindra eller begränsa det fortsatta utövandet av den eller någon annan rättighet eller åtgärd.

16. NOTER

16.1 Eventuella problem med kundservice ska anmälas till Nijhuis Saur Industries genom att ringa Mobile Water Services på 01782 590800 eller via fax till 0203 5677566. Båda dessa nummer är tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

16.2 Varje meddelande eller annan kommunikation som lämnas till en part enligt eller i samband med detta Avtal skall vara skriftligt och skall

 1. levereras personligen eller med förbetald förstaklassig post eller leveransservice nästa arbetsdag på dess registrerade kontor (om det är ett företag) eller dess huvudsakliga verksamhetsställe (i alla andra fall), eller
 1. skickas via fax till dess huvudsakliga faxnummer.

16.3 Varje meddelande eller kommunikation ska anses ha mottagits:

 1. vid personlig leverans, mot undertecknande av ett mottagningsbevis;
 2. om det skickas med förbetald förstaklassig post eller med bud nästa arbetsdag, till

kl. 9.00 den andra arbetsdagen efter postningen:

 1. om det skickas per fax, kl. 09.00 nästa arbetsdag efter överföringen.

17. EFTERLEVNAD AV RELEVANTA KRAV

17.1 Kunden ska följa alla tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter som rör anti-korruption och anti-bestickning, inklusive men inte begränsat till Bribery Act 2010.

17.2 Om kunden bryter mot klausul 17.1 kan Nijhuis Saur Industries omedelbart säga upp detta avtal utan föregående meddelande och utan att ådra sig något ansvar.

18. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

18.1 Mellan Kunden och Nijhuis Saur Industries skall alla immateriella rättigheter och alla andra rättigheter i Utrustningen ägas av Nijhuis Saur Industries.

19. MEDDELANDE OM SEKRETESS

19.1 Nijhuis Saur Industries använder den information som erhållits från Kunden, tillsammans med information som erhållits i samband med relationen med Leverantören (inklusive i förhållande till Varor som tillhandahålls Kunden och/eller Kundens användning av dessa Varor), för att tillhandahålla Varor som Kunden begär, för att kommunicera med Kunden och för att anpassa den information som skickas till Kunden och för andra ändamål som anges i Leverantörens Integritetspolicy, av vilken en kopia finns tillgänglig på begäran.

20. KONFIDENTIELL INFORMATION

20.1 Varje part åtar sig att inte vid någon tidpunkt till någon person avslöja konfidentiell information om den andra partens verksamhet, affärer, kunder, klienter eller leverantörer, med undantag för vad som tillåts enligt villkor 19.2

20.2 Vardera parten får lämna ut den andra partens konfidentiella information:

 1. till sina anställda, tjänstemän, representanter eller rådgivare som behöver känna till sådan information i syfte att fullgöra partens skyldigheter enligt detta avtal. Varje part ska säkerställa att dess anställda, tjänstemän, representanter eller rådgivare till vilka den avslöjar den andra partens konfidentiella information följer detta villkor 19; och
 1. enligt vad som kan krävas enligt lag, av en behörig domstol eller av en statlig myndighet eller tillsynsmyndighet.

20.3 Ingen part får använda någon annan parts konfidentiella information för något annat syfte än att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal.

21. TILLDELNING OCH KONFLIKT.

21.1 Kunden får inte utan Nijhuis Saur Industries medgivande överlåta, överföra, pantsätta, belasta, lägga ut på entreprenad, förklara en trust över eller på något annat sätt hantera sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

21.2 De dokument som utgör detta Avtal är avsedda att korrelera, komplettera och ömsesidigt förklara varandra (och är avsedda att läsas som en helhet). I händelse av konflikt, tvetydighet, osäkerhet och/eller avvikelse som finns eller uppstår i eller mellan några bestämmelser i detta avtal, ska den relevanta konflikten, tvetydigheten, osäkerheten och/eller avvikelsen (i förekommande fall) lösas (och detta avtal ska tolkas och tolkas) genom att tillämpa följande prioritetsordning (i fallande ordning), med den bestämmelse som har högst prioritet i varje fall (om inte annat anges skriftligen av Nijhuis Saur Industries):

 1. dessa Villkor; och
 2. förslaget.

22. HELA AVTALET OCH LAG

22.1 Detta Avtal utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter och upphäver alla tidigare avtal, löften, försäkringar, garantier, utfästelser och överenskommelser mellan dem, oavsett om de är skriftliga eller muntliga, avseende dess ämne.

22.2 Vardera parten bekräftar att den vid ingåendet av detta Avtal inte förlitat sig på (och inte ska ha några rättsmedel avseende) något uttalande, representation, försäkran eller garanti (oavsett om det gjorts oskyldigt eller av oaktsamhet) som inte anges i detta Avtal.

22.3 Vardera parten samtycker till att den inte ska ha något anspråk på oskyldig eller försumlig felaktig framställning (eller försumlig felaktig framställning) baserat på något uttalande i detta Avtal.

22.4 Ingen annan än en part i detta Avtal skall ha någon rätt att verkställa något av dess villkor.

22.5 Inget i detta villkor ska begränsa eller utesluta något ansvar för bedrägeri

22.6″Detta avtal skall regleras av och tolkas och verkställas i enlighet med lagarna i det land, och i förekommande fall den delstat eller provins, i

där adressen till Nijhuis Saur Industries’ enhet (enligt vad som anges i avsnittet om inköpsorder i förslaget) är belägen utan hänsyn till dess lagvalsregler.

22.7 Varje part samtycker oåterkalleligen till att domstolarna i det land där adressen till Nijhuis Saur Industries enhet (som anges i avsnittet Inköpsorder i förslaget) är belägen ska ha exklusiv behörighet att avgöra alla tvister eller krav som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller dess ämne eller utformning (inklusive icke-avtalsenliga tvister eller krav).