1.INTERPRETATIE

1.1 Definities.

Overeenkomst“: de Overeenkomst tussen Nijhuis Saur Industries en de Klant voor de huur van de Apparatuur, waarin de Voorwaarden en het Voorstel zijn opgenomen.

Werkdag” betekent een dag niet zijnde een zaterdag, zondag of officiële feestdag in Engeland waarop banken in Londen geopend zijn voor zaken.

Klant” betekent het Bedrijf of de persoon die de Apparatuur huurt van Nijhuis Saur Industries.

Apparatuur” betekent de mobiele waterapparatuur die in het Voorstel wordt genoemd, alle vervangingen, vervangingen of vernieuwingen van dergelijke apparatuur en alle bijbehorende accessoires, bedieningsdiensten, verbruiksartikelen, handleidingen en instructies die daarvoor worden geleverd.

Intellectueel eigendom” betekent octrooien, rechten op uitvindingen, auteursrecht en naburige rechten, handelsmerken en dienstmerken, bedrijfsnamen en domeinnamen, rechten op opmaak en handelsuiterlijk, goodwill en het recht om een vordering in te stellen wegens inbreuk of oneerlijke concurrentie, rechten op ontwerpen, rechten op computersoftware, databaserechten, rechten op het gebruik en de bescherming van de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie (met inbegrip van knowhow en handelsgeheimen) en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval ongeacht of deze geregistreerd of niet-geregistreerd zijn en met inbegrip van alle aanvragen en rechten om aanvragen in te dienen en te ontvangen, verlengingen of verlengingen van, en rechten om voorrang te eisen van, dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die nu of in de toekomst overal ter wereld bestaan of zullen bestaan.

Bestel” betekent de order van de Klant voor de levering van Apparatuur, zoals vastgelegd in de schriftelijke aanvaarding door de Klant van het Voorstel van Nijhuis Saur Industries. “Voorstel” betekent het voorstel voor de huur van Apparatuur opgesteld door Nijhuis Saur Industries, dat zonder beperking de Huurperiode, Huurbetalingen, behandeld water specificatie, voerspecificatie en alle diensten (zoals het leveren van een technicus) die bijkomend zijn aan de Overeenkomst omvat.

Huurbetalingen” betekent de betalingen door of namens de Klant voor de huur van het Materieel zoals vermeld in het Voorstel. “Huurperiode” betekent de periode zoals vermeld in het Voorstel.

Locatie ” betekent het terrein van de Klant zoals gespecificeerd in het Voorstel. ” Nijhuis Saur Industries” betekent “NSI MWS entiteit”.

1.2 Interpretatie:

(a) een verwijzing naar een wet of een wettelijke bepaling is een verwijzing naar een dergelijke wet of bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling omvat alle afgeleide wetgeving die op grond van die wet of wettelijke bepaling is vastgesteld, zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld.

(b) Elke zin die wordt ingeleid door de woorden met inbegrip van, in het bijzonder, of een soortgelijke uitdrukking, dient te worden opgevat als illustratief en beperkt niet de betekenis van de woorden die aan deze woorden voorafgaan.

(c) een verwijzing naar schriftelijk omvat ook e-mails.

2. TOEPASSING

2.1 Nijhuis Saur Industries verhuurt de Apparatuur aan de Klant voor gebruik op de Locatie onder de voorwaarden van de Overeenkomst.

2.2 De Bestelling wordt eerst geacht te zijn aanvaard, indien Nijhuis Saur Industries de Bestelling schriftelijk of mondeling aanvaardt op welk moment en op welke datum de Overeenkomst tot stand komt.

2.3 Nijhuis Saur Industries behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de Offerte voor aanvaarding te wijzigen. Tenzij anders vermeld, blijft het Voorstel geldig voor aanvaarding gedurende dertig (30) dagen na dagtekening, maar kan het door Nijhuis Saur Industries te allen tijde voor aanvaarding worden ingetrokken.

2.4 De huur van de Uitrusting is onderworpen aan de voorwaarden van de Overeenkomst met uitsluiting van alle andere voorwaarden (met inbegrip van alle voorwaarden die de Klant beweert toe te passen in het kader van een offerte, orderbevestiging of enig ander document uitgegeven door de Klant).

2.5 De Klant kan alleen een bestelling (of een deel van een bestelling) annuleren die

Nijhuis Saur Industries is al akkoord gegaan, met:

 1. voorafgaande schriftelijke toestemming van Nijhuis Saur Industries; en
 2. mits de Afnemer Nijhuis Saur Industries overeenkomstig Voorwaarde 8.4 vrijwaart.

2.6 Door Nijhuis Saur Industries verstrekte gegevens omtrent kleuren, specificaties, functionele beschrijvingen, tekeningen en foto’s en in het algemeen iedere opgave omtrent eigenschappen, afmetingen, elektrische vermogens en gewichten van de Apparatuur worden te goeder trouw gedaan, doch zijn niet bindend. Alle kwaliteiten, hoeveelheden, gewichten en verbruikswaarden zijn berekend op theoretische basis en zijn daarom indicatief.

2.7 Nijhuis Saur Industries zal zich, anders dan in de uitoefening van haar rechten op grond van deze Overeenkomst of het toepasselijk recht, niet mengen in het rustige bezit van de Apparatuur door de Klant.

3. PRIJS EN BETALING

3.1 Tenzij in de Offerte anders is vermeld, hanteert Nijhuis Saur Industries de in de Offerte aangeboden prijzen op basis Ex Works exclusief installatie, aansluitingen, inbedrijfstelling, instructies, opleiding BTW, invoerrechten, andere heffingen of rechten, verpakking, transport bij laden en lossen, verzekering, bedrijfsmaterialen, accessoires of onderdelen, vullingen, filters, chemische stoffen, reparatie, reiniging en andere werkzaamheden, afvoer en verwijdering van restproducten.

3.2 Nijhuis Saur Industries behoudt zich het recht voor om haar jaarlijkse prijsaanpassing toe te passen op elke Overeenkomst die is aangegaan voorafgaand aan haar jaarlijkse prijsherziening (tenzij anders vermeld in het Voorstel).

3.3 Tenzij in de Offerte anders is vermeld, is Nijhuis Saur Industries gerechtigd de huur van de apparatuur maandelijks te factureren en is de Afnemer het volledige verschuldigde bedrag 30 dagen na factuurdatum verschuldigd.

3.4 Betaling door Afnemer wordt in de eerste plaats toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom, vervolgens op de oudste rente en tenslotte op de oudste kosten.

3.5 Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat de Klant kan hebben, zal de Klant, indien hij de Leverancier niet betaalt op de vervaldatum, rente betalen over het achterstallige bedrag van 2,5% per jaar over het basistarief van Barclays Bank PLC van tijd tot tijd. Dergelijke rente wordt dagelijks berekend vanaf de vervaldatum tot de feitelijke betaling van het achterstallige bedrag, ongeacht of dit voor of na de uitspraak is. De Klant betaalt de rente samen met het achterstallige bedrag

4. LEVERING EN HUURPERIODE

4.1 De Huurperiode vangt aan op de dag van verzending van de Apparatuur door Nijhuis Saur Industries en eindigt op het moment dat de Apparatuur met alle toebehoren door de Afnemer aan Nijhuis Saur Industries ter beschikking is gesteld om te worden afgehaald.

4.2 De Huurperiode is inclusief zaterdagen, zondagen, vakantiedagen en feestdagen (in het betreffende land).

4.3 Nijhuis Saur Industries zal zich naar redelijkheid inspannen om levering te doen plaatsvinden op de tussen partijen overeengekomen datum en tijd. Levertijden of -data zijn slechts een schatting en Nijhuis Saur Industries is niet aansprakelijk jegens de Afnemer in geval van niet tijdige levering.

4.4 De Klant zal ervoor zorgen dat een behoorlijk gemachtigde vertegenwoordiger van de Klant aanwezig is bij de levering van de Uitrusting. Aanvaarding van de levering door een dergelijke vertegenwoordiger vormt een afdoend bewijs dat de Klant de Uitrusting heeft onderzocht en deze in goede staat, compleet en in alle opzichten geschikt heeft bevonden voor het doel waarvoor deze is bestemd. 4.5 De Huurperiode kan met schriftelijke instemming van Nijhuis Saur Industries en de Afnemer worden verlengd. Nijhuis Saur Industries behoudt zich het recht voor een verlengingsverzoek te weigeren en de voorwaarden en de prijs voor een overeengekomen verlengingsperiode aan te passen.

4.6 De Klant kan de Overeenkomst te allen tijde beëindigen door schriftelijke opzegging aan Nijhuis Saur Industries, mits de Klant op eerste verzoek een bedrag betaalt gelijk aan de over de Huurperiode verschuldigde Huurpenningen.

5. VERPLICHTINGEN VAN KLANTEN

5.1 De Klant zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst:

 1. ervoor te zorgen dat de Apparatuur wordt bewaard en gebruikt in een geschikte omgeving, die ten minste voldoet aan de in het Voorstel vermelde eisen, en alleen wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij is ontworpen, en op de juiste wijze wordt gebruikt door opgeleid bevoegd personeel, in overeenstemming met de door Nijhuis Saur Industries in het Voorstel of anderszins verstrekte bedieningsinstructies;
 1. Zorg voor alle en sluit alle nutsvoorzieningen aan die nodig zijn om de werking van de Apparatuur gedurende de duur van deze overeenkomst op de gebruikelijke wijze te waarborgen en op zodanige wijze dat Nijhuis Saur Industries de Apparatuur kan leveren;
 1. de nodige maatregelen te nemen (waaronder het naleven van alle veiligheids- en gebruiksinstructies van Nijhuis Saur Industries) om, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te waarborgen dat de apparatuur te allen tijde veilig en zonder gevaar voor de gezondheid is wanneer deze wordt ingesteld, gebruikt, gereinigd of onderhouden door een persoon die aan het werk is;
 1. op eigen kosten de Uitrusting in goede en substantiële staat van onderhoud houden zodat deze in dezelfde goede staat blijft functioneren als op de datum van aanvaarding (met uitzondering van normale slijtage), met inbegrip van de vervanging van versleten, beschadigde en verloren onderdelen, en alle schade aan de Uitrusting herstellen;
 1. geen wijzigingen aan de Apparatuur aanbrengen en geen bestaande component(en) van de Apparatuur verwijderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nijhuis Saur Industries, tenzij de component(en) onmiddellijk wordt (worden) vervangen (of indien verwijderd in het kader van normale reparatie en onderhoud zo spoedig mogelijk) door hetzelfde component of door een component van een soortgelijk merk en model of een verbeterde/uitgebreide versie daarvan. Alle vervangingen, vervangingen, vernieuwingen in of aan de Apparatuur zullen onmiddellijk na installatie eigendom zijn van Nijhuis Saur Industries;
 1. Nijhuis Saur Industries volledig op de hoogte te houden van alle wezenlijke zaken die betrekking hebben op de Apparatuur, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, verlies, ongeval of schade veroorzaakt aan de Apparatuur voortvloeiend uit of in verband met het bezit of gebruik van de Apparatuur door de Klant;
 1. de Apparatuur te allen tijde op de Locatie te houden en zal geen enkel deel van de Apparatuur verplaatsen of trachten te verplaatsen naar een andere locatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nijhuis Saur Industries;
 1. Nijhuis Saur Industries of haar naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger toe te staan de Apparatuur op alle redelijke tijdstippen te inspecteren of aan te passen en daartoe de Locatie of enig terrein waar de Apparatuur zich bevindt te betreden, en redelijke toegang en faciliteiten te verlenen voor een dergelijke inspectie of aanpassing;
 1. bedrijfs- en onderhoudsgegevens van de Apparatuur bij te houden en kopieën van deze gegevens direct beschikbaar te stellen aan Nijhuis Saur Industries, samen met de aanvullende informatie die Nijhuis Saur Industries redelijkerwijs kan verlangen;
 1. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nijhuis Saur Industries, de controle over de Apparatuur niet overdragen (ook niet ten behoeve van reparatie of onderhoud), verkopen of te koop aanbieden, onderverhuren of uitlenen, of toestaan dat er een hypotheek, last, pandrecht of ander zekerheidsrecht op wordt gevestigd;
 1. de Apparatuur niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nijhuis Saur Industries op zodanige wijze aan een terrein of gebouw bevestigen dat de Apparatuur een vaste of onroerende zaak wordt op dat terrein of gebouw. Indien de Apparatuur wordt bevestigd aan een terrein of gebouw, dan moet de Apparatuur kunnen worden verwijderd zonder wezenlijke schade aan dat terrein of gebouw toe te brengen en de Klant zal alle schade herstellen en vergoeden die wordt veroorzaakt door het bevestigen of verwijderen van de Apparatuur van een terrein of gebouw en Nijhuis Saur Industries vrijwaren van alle verliezen, kosten of uitgaven die worden opgelopen als gevolg van dergelijke bevestiging of verwijdering;
 1. geen handelingen te verrichten of toe te staan die het recht, de titel en/of het belang van Nijhuis Saur Industries op de Apparatuur in gevaar brengen of kunnen brengen en, indien de Apparatuur op een terrein of gebouw is bevestigd, dient de Klant alle noodzakelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat Nijhuis Saur Industries dit terrein of gebouw kan betreden en de Apparatuur kan terughalen, zowel gedurende de looptijd van deze Overeenkomst als gedurende een redelijke periode daarna, onder meer door het verkrijgen van een schriftelijke verklaring van afstand ten gunste van Nijhuis Saur Industries van alle rechten die deze persoon kan hebben of verwerven op de Apparatuur en een recht voor Nijhuis Saur Industries om deze grond of dit gebouw te betreden om de Apparatuur te verwijderen;
 1. De Klant zal niet toestaan dat de Apparatuur in beslag wordt genomen, in beslag wordt genomen of uit zijn bezit of beheer wordt genomen op grond van een beslagleggings-, executie- of andere rechtsvordering, maar indien de Apparatuur aldus in beslag wordt genomen, in beslag wordt genomen of in beslag wordt genomen, zal de Klant Nijhuis Saur Industries hiervan in kennis stellen en zal de Klant op eigen kosten alles in het werk stellen om een onmiddellijke vrijgave van de Apparatuur te bewerkstelligen en zal de Klant Nijhuis Saur Industries op eerste verzoek vrijwaren tegen alle verliezen, kosten, lasten, schade en uitgaven als gevolg van een dergelijke inbeslagneming;
 1. de Apparatuur niet gebruiken voor onwettige doeleinden;
 2. draagt er zorg voor dat de Apparatuur te allen tijde identificeerbaar blijft als eigendom van Nijhuis Saur Industries en draagt er waar mogelijk zorg voor dat een zichtbaar teken van die strekking op de Apparatuur is aangebracht; en
 3. de Apparatuur te bedienen en te onderhouden in overeenstemming met de bedieningsrichtlijnen van Nijhuis Saur Industries zoals gespecificeerd in het Voorstel en te voldoen aan eventuele aanvullende verplichtingen zoals vermeld in het Voorstel.

6. EIGENDOM VAN APPARATUUR

6.1 De Apparatuur blijft te allen tijde eigendom van Nijhuis Saur Industries, en de Klant heeft geen recht, titel of belang in of op de Apparatuur (behoudens het recht op bezit en gebruik van de Apparatuur onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. Het risico van verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging van de Uitrusting gaat over op de Klant bij levering. De Apparatuur blijft uitsluitend voor risico van de Klant gedurende de Huurperiode en iedere verdere termijn gedurende welke de Apparatuur in het bezit, bewaring of beheer van de Klant is, tot het moment dat de Apparatuur weer aan Nijhuis Saur Industries is afgeleverd.

6.2 De Klant zal de Apparatuur aan het einde van de Huurperiode of bij eerdere beëindiging van deze Overeenkomst afleveren op het door Nijhuis Saur Industries gewenste adres, of indien nodig Nijhuis Saur Industries of haar vertegenwoordigers op afroep toegang verlenen tot de Locatie of enig terrein waar de Apparatuur zich bevindt met als doel de Apparatuur te verwijderen.

6.3 De Klant erkent dat Nijhuis Saur Industries niet verantwoordelijk is voor verlies van of schade aan de Apparatuur als gevolg van of in verband met nalatigheid, verkeerd gebruik, onjuiste behandeling van de Apparatuur of anderszins veroorzaakt door de Klant of zijn functionarissen, werknemers, agenten en aannemers, en de Klant verbindt zich Nijhuis Saur Industries op eerste verzoek hiervoor te vrijwaren.

7. GARANTIE

7.1 Nijhuis Saur Industries garandeert dat de Apparatuur in essentie zal voldoen aan de specificatie (zoals door Nijhuis Saur Industries beschikbaar gesteld in de Offerte). Nijhuis Saur Industries zal alle redelijke inspanningen leveren om elk materieel defect aan de Apparatuur dat zich manifesteert tijdens de Huurperiode kosteloos te verhelpen, op voorwaarde dat:

 1. de Afnemer binnen tien (10) Werkdagen nadat het gebrek zich heeft voorgedaan of nadat de Afnemer bekend is geworden met het gebrek, schriftelijk kennis geeft van een gebrek van Nijhuis Saur Industries;
 1. Nijhuis Saur Industries mag het vermeende gebrek volledig onderzoeken;
 1. het gebrek niet is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik, verwaarlozing, wijziging, onjuiste behandeling of onbevoegde manipulatie door een ander dan het bevoegde personeel van Nijhuis Saur Industries;
 1. het gebrek niet is ontstaan doordat de Afnemer de Apparatuur niet heeft gebruikt in overeenstemming met de (door Nijhuis Saur Industries aan de Afnemer verstrekte) fabricage- of gebruiksvoorschriften;
 1. het gebrek niet is ontstaan door informatie, ontwerp of andere hulp die door of namens de Klant is verstrekt of geleverd; en
 2. het defect rechtstreeks toe te schrijven is aan defect materiaal, vakmanschap of ontwerp.

7.2 Voor zover de Apparatuur geheel of gedeeltelijk uit apparatuur of onderdelen bestaat die niet door Nijhuis Saur Industries zijn vervaardigd of geproduceerd, komt aan de Afnemer slechts die garantie of andere voordelen toe, die Nijhuis Saur Industries van de producent heeft verkregen.

7.3 Indien Nijhuis Saur Industries nalaat een materieel gebrek aan de Apparatuur te herstellen in overeenstemming met artikel 7.1, zal Nijhuis Saur Industries op verzoek van de Klant ofwel

 1. de Klant vervangende Apparatuur leveren; of
 2. de teruggave van een deel of het geheel van de Uitrusting aanvaarden en een gepaste vermindering doorvoeren op de te betalen Huurgelden tijdens de resterende duur van deze Overeenkomst.

7.4 In het geval dat de Klant een noodoproep nodig heeft (en een dergelijke oproep nodig is omdat de Klant zich niet houdt aan de voorwaarden van deze Overeenkomst), dan wordt de Klant zowel de tijd ter plaatse als de reistijd in rekening gebracht om een dergelijke noodoproep te verrichten op basis van hun gepubliceerde tarieven voor noodtechnici op het moment van deze gebeurtenis. 7.5 De rechtsmiddelen uiteengezet in deze Voorwaarden 7.1 en 7.3 zijn Nijhuis Saur Industries’ enige aansprakelijkheid en gehele verplichting en de Klant’s exclusieve rechtsmiddel voor enig defect in de Apparatuur.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Zonder afbreuk te doen aan Voorwaarde 8.2, Nijhuis Saur Industries’ maximale aansprakelijkheid onder of in verband met deze Overeenkomst (inclusief enige aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van haar werknemers, agenten en onderaannemers), hetzij voortvloeiend uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), misrepresentatie of anderszins, zal in geen geval;

 1. (indien de Huurperiode gelijk is aan of groter is dan 3 maanden) hoger zijn dan het totaal van de Huurbetalingen die door de Klant aan Nijhuis Saur Industries zijn betaald in de drie maanden voorafgaand aan de datum van de oorzaak van de rechtsvordering; of
 1. (als de Huurperiode minder dan 3 maanden bedraagt) de totale Huuropbrengsten overschrijden.

8.2 Niets in deze Overeenkomst zal uitsluiten of op enigerlei wijze beperken:

 1. de aansprakelijkheid van een van de partijen voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar eigen nalatigheid;
 1. de aansprakelijkheid van een van beide partijen voor fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken; of
 2. elke andere aansprakelijkheid die niet door de wet kan worden uitgesloten.

8.3 Onverminderd Voorwaarde 8.2, is Nijhuis Saur Industries niet aansprakelijk onder deze Overeenkomst voor enige:

 1. winstderving;
 2. inkomstenverlies
 3. zakelijke verliezen; of
 4. indirecte schade of gevolgschade,

in elk geval echter veroorzaakt, zelfs als dit voorzienbaar was.

8.4 De Klant stemt er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in om Nijhuis Saur Industries, haar werknemers, onderaannemers en agenten (die geen verplichting hebben om hun schade te beperken) volledig en op verzoek te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen alle vorderingen, eisen, acties, procedures en alle schade, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot kosten voor noodoproepen, honoraria van juridische en andere professionele adviseurs en alle gevolgschade en economische verliezen (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, toekomstige inkomsten, reputatie of goodwill en verwachte besparingen)) die direct of indirect worden gemaakt tegen of opgelopen of geleden door een van hen direct of indirect en die geheel of gedeeltelijk voortvloeien uit de hieronder genoemde zaken, ongeacht of dergelijke verliezen of de gevolgen van de hieronder genoemde zaken voorzienbaar waren:

 1. de annulering van een bestelling door de Klant na de aanvaarding ervan door de Klant in overeenstemming met Voorwaarde 2.5;
 1. elke schending door de Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst; en
 2. nalatigheid, opzettelijk handelen, verzuim, schending of fraude door de Klant, zijn werknemers, aannemers of agenten.

8.5 De Afnemer is gehouden Nijhuis Saur Industries alle gewenste medewerking te verlenen bij het oplossen van de klacht of het voeren van verweer:

 1. geschillen tussen Nijhuis Saur Industries en derden; en/of
 2. enige aanspraak van derden jegens Nijhuis Saur Industries;
 3. die, in beide gevallen, betrekking heeft op of verband houdt met (geheel of gedeeltelijk) de Klant (of zijn werknemers, agenten of aannemers), de Overeenkomst of de levering van de Apparatuur in het kader daarvan.

8.6 Deze Overeenkomst omschrijft de volledige omvang van de verplichtingen en aansprakelijkheden van Nijhuis Saur Industries met betrekking tot de Apparatuur en de verhuur daarvan aan de Klant. In het bijzonder zijn er geen voorwaarden, garanties of andere voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief ten aanzien van de kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins, die bindend zijn voor Nijhuis Saur Industries behalve zoals specifiek vermeld in deze Overeenkomst. Elke voorwaarde, garantie of andere voorwaarde met betrekking tot de Apparatuur die anderszins in deze Overeenkomst zou kunnen worden geïmpliceerd of opgenomen, hetzij bij wet, gewoonterecht of anderszins, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9. OVERMACHT

9.1 Geen van de partijen zal inbreuk maken op deze Overeenkomst of aansprakelijk zijn voor vertraging in de uitvoering of niet-nakoming van een van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst indien een dergelijke vertraging of niet-nakoming het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken buiten haar redelijke macht (een “Geval van Overmacht”). Als de Overmachtsituatie 28 dagen aanhoudt, kan de niet-getroffen partij deze Overeenkomst beëindigen door de getroffen partij 10 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen.

9.2 Indien een dergelijke gebeurtenis plaatsvindt en Nijhuis Saur Industries is vertraagd of niet in staat om te presteren, zal Nijhuis Saur Industries de Afnemer hiervan in kennis stellen en is Nijhuis Saur Industries automatisch ontheven van de uitvoering van de Order voor de volledige duur van deze gebeurtenis.

9.3 Indien genoemde gebeurtenis langer dan achtentwintig (28) aaneengesloten dagen duurt, heeft Nijhuis Saur Industries het recht de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Afnemer.

9.4 Indien Nijhuis Saur Industries de Overeenkomst beëindigt als gevolg van een overmachtsituatie, is de Klant gehouden Nijhuis Saur Industries te betalen:

 1. alle Huuropbrengsten en andere verschuldigde maar onbetaalde sommen op de datum van dergelijke aanmaning, samen met enige aangegroeide interest ingevolge Voorwaarde 3.5;
 2. alle kosten en uitgaven die Nijhuis Saur Industries maakt bij het terughalen van de Apparatuur en/of het innen van bedragen die op grond van deze Overeenkomst verschuldigd zijn (waaronder opslag-, verzekerings-, reparatie-, transport-, juridische en remarketingkosten).

9.5 Mochten zich na de datum van ondertekening van de Overeenkomst onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden voordoen, anders dan die welke zijn gedefinieerd in artikel 9 “Overmacht” (met inbegrip van een verandering van omstandigheden of het plaatsvinden van gebeurtenissen die niet door de partijen zijn voorzien en die – al dan niet rechtstreeks – het gevolg zijn van de COVID 19), die de economie en het evenwicht van de Overeenkomst voor een van de partijen wijzigen en/of van invloed zijn op de uitvoering ervan door een aanzienlijke last te leggen op die partij bij de uitvoering van haar contractuele verplichtingen of die resulteren in aansprakelijkheden, kosten of verliezen tot gevolg heeft die een wijziging van het oorspronkelijke bedrag van de Overeenkomst (met inbegrip van eventuele wijzigingen daarvan door de partijen) vertegenwoordigen, zullen de partijen alle commercieel redelijke inspanningen leveren om een overeenkomst te bereiken die gericht is op de herziening van de voorwaarden van de Overeenkomst om deze aan te passen aan dergelijke gebeurtenissen.

In een dergelijk geval mag elke partij binnen een redelijke termijn (die in geen geval langer mag zijn dan vijf (5) werkdagen nadat een van beide partijen gebruik heeft gemaakt van de huidige Hardheidsclausule) de andere partij op de hoogte stellen van haar voornemen om de Overeenkomst op billijke basis te herzien en gezamenlijk bepalen of de Overeenkomst al dan niet moet worden opgeschort.

Indien de partijen er niet in slagen om binnen een redelijke termijn overeenstemming te bereiken over de uitvoering van de Overeenkomst vanaf de hierboven vermelde kennisgeving, kan elke partij de Overeenkomst beëindigen na het verstrijken van een periode van één maand vanaf de datum van kennisgeving van deze tekortkoming (gedurende

waarop de voorwaarden van de Overeenkomst ongewijzigd van toepassing blijven ).

In een dergelijk geval erkennen en komen de partijen overeen dat een partij die haar contractuele verplichtingen niet kan blijven nakomen, niet verantwoordelijk is voor verplichtingen die zij niet naar behoren en/of niet tijdig kan nakomen en dat er geen vaste schadevergoeding (zelfs als deze voortvloeit uit de Overeenkomst) van toepassing is. Elke partij doet hierbij afstand van elk recht om schadeloosstelling te eisen voor alle schade, aansprakelijkheden en/of verliezen die deze clausule al dan niet rechtstreeks kan veroorzaken.

10. BEËINDIGING

10.1 Onverminderd enig ander recht dat Nijhuis Saur Industries toekomt, kan Nijhuis Saur Industries deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant indien:

 1. de Klant verzuimt enig uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigd bedrag te betalen op de vervaldatum voor betaling en niet minder dan 14 dagen na schriftelijk te zijn aangemaand om een dergelijke betaling te doen, in gebreke blijft;
 1. de Klant een wezenlijke schending van een andere voorwaarde van deze Overeenkomst pleegt, welke schending onherstelbaar is of (indien een dergelijke schending herstelbaar is) deze schending niet herstelt binnen een periode van 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand;
 1. de Klant herhaaldelijk een van de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt op een wijze die redelijkerwijs de mening rechtvaardigt dat zijn gedrag niet in overeenstemming is met zijn intentie of vermogen om de voorwaarden van deze Overeenkomst uit te voeren;
 1. de Klant de betaling van zijn schulden opschort of dreigt op te schorten of niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden of toegeeft niet in staat te zijn zijn schulden te betalen of (in het geval van een vennootschap of een commanditaire vennootschap) wordt geacht niet in staat te zijn zijn schulden te betalen in de zin van sectie 123 van de Insolvency Act 1986;
 2. de Klant onderhandelingen begint met alle of een groep van zijn schuldeisers met het oog op een herschikking van een van zijn schulden, of een voorstel doet voor of een compromis of regeling aangaat met zijn schuldeisers anders dan (als het een bedrijf is) met als enig doel een regeling voor een solvente fusie van de Klant met een of meer andere bedrijven of de solvente wederopbouw van de Klant;
 1. een verzoekschrift wordt ingediend, een kennisgeving wordt gedaan, een besluit wordt genomen, of een beschikking wordt gegeven, voor of in verband met de liquidatie van de Klant (zijnde een vennootschap) anders dan uitsluitend ten behoeve van een regeling voor een solvente fusie van de Klant met een of meer andere vennootschappen of de solvente wederopbouw van de Klant;
 1. een verzoek wordt ingediend bij de rechtbank, of een beschikking wordt gegeven, voor de benoeming van een bewindvoerder, of indien een kennisgeving van intentie tot benoeming van een bewindvoerder wordt gedaan, of indien een bewindvoerder wordt benoemd, over de Klant (zijnde een bedrijf);
 1. een persoon gerechtigd wordt om een curator aan te stellen over de activa van de Klant of een curator wordt aangesteld over de activa van de Klant;
 1. een schuldeiser of bezwaring van de Klant beslag legt op of bezit neemt van, of een beslaglegging, executie, sequestratie of ander dergelijk proces wordt geheven of uitgevoerd op, of wordt aangespannen tegen, het geheel of een deel van de activa van de Klant en een dergelijk beslag of proces wordt niet binnen 14 dagen opgeheven;
 1. zich een gebeurtenis voordoet, of een procedure wordt ingesteld, met betrekking tot de Klant in een rechtsgebied waaraan hij onderworpen is, die een gelijkwaardig of gelijkaardig effect heeft als een van de gebeurtenissen vermeld in Voorwaarde 10.1(d) tot en met Voorwaarde 10.1(i); of
 1. de Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk opschort of staakt, of dreigt op te schorten of te staken.

10.2 Bij beëindiging van deze Overeenkomst, echter veroorzaakt:

 1. eindigt de toestemming van Nijhuis Saur Industries aan de Klant om de Apparatuur in bezit te hebben en kan Nijhuis Saur Industries door haar gemachtigden, zonder voorafgaande kennisgeving en op kosten van de Klant, de Apparatuur weer in bezit nemen en daartoe de Locatie of enig terrein waar de Apparatuur zich bevindt, betreden; en
 1. onverminderd de overige rechten en rechtsmiddelen van de Afnemer, dient de Afnemer Nijhuis Saur Industries op eerste verzoek te betalen:
 1. alle Huuropbrengsten en andere verschuldigde maar onbetaalde sommen op de datum van een dergelijk verzoek, samen met enige aangegroeide interest ingevolge Voorwaarde 3.7; en
 1. alle kosten en uitgaven die Nijhuis Saur Industries maakt bij het terughalen van de Apparatuur en/of het innen van bedragen die op grond van deze Overeenkomst verschuldigd zijn (waaronder opslag-, verzekerings-, reparatie-, transport-, juridische en remarketingkosten).

10.3 Bij beëindiging van deze Overeenkomst ingevolge Voorwaarde 10.1, onverminderd de overige rechten of rechtsmiddelen van Nijhuis Saur Industries, zal de Klant aan Nijhuis Saur Industries op eerste verzoek een bedrag betalen dat gelijk is aan het geheel van de Huurbetalingen die (zonder de beëindiging) verschuldigd zouden zijn geweest indien deze Overeenkomst had voortgeduurd vanaf de datum van een dergelijk verzoek tot het einde van de Huurperiode.

10.4 De verschuldigde bedragen ingevolge Voorwaarde 10.3 zijn overeengekomen compensatie voor het verlies van Nijhuis Saur Industries in geval van beëindiging ingevolge Voorwaarde 10.1 en zijn verschuldigd naast de verschuldigde bedragen ingevolge Voorwaarde 10.2(b).

10.5 Nijhuis Saur Industries behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst te allen tijde te beëindigen.

10.6 Beëindiging of afloop van deze Overeenkomst heeft geen invloed op de rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen of aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan tot de datum van beëindiging of afloop, met inbegrip van het recht om schadevergoeding te eisen in verband met een schending van deze Overeenkomst die bestond op of vóór de datum van beëindiging of afloop.

11. SUSPENSIE

11.1 Nijhuis Saur Industries is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien de Afnemer zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt.

12. GESCHILLEN

12.1 Als er een geschil ontstaat uit of in verband met deze Overeenkomst of de uitvoering, geldigheid of afdwingbaarheid ervan (een “Geschil”) dan zullen de partijen de procedure volgen die in deze voorwaarde wordt uiteengezet:

 1. moet elke partij de andere partij schriftelijk in kennis stellen van het geschil, waarin de aard en de volledige bijzonderheden ervan worden uiteengezet (Geschilbericht), samen met relevante ondersteunende documenten. Na betekening van het Geschilbericht zullen de Directeur (of gelijkwaardig) van de Klant en de General Manager – Mobiele Waterdiensten van Nijhuis Saur Industries te goeder trouw trachten het Geschil op te lossen;
 2. indien zij om welke reden dan ook niet in staat zijn om het geschil binnen 60 dagen na betekening van de kennisgeving van het geschil op te lossen, zullen de partijen proberen het geschil op te lossen door bemiddeling in overeenstemming met de CEDR Model Mediation Procedure;
 1. Om de bemiddeling te starten, moet een partij de andere partij bij het geschil schriftelijk in kennis stellen (ADR-kennisgeving) met het verzoek om bemiddeling. Een kopie van de ADR-aankondiging moet naar het CEDR worden gestuurd. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, begint de bemiddeling uiterlijk 30 dagen na de datum van de ADR-aankondiging. 12.2 Indien het Geschil niet binnen 45 dagen na betekening van de ADR-kennisgeving is opgelost, zal het Geschil definitief worden beslecht door de rechtbanken van Engeland en Wales in overeenstemming met Voorwaarde 23.

13. VARIATIE

13.1 Geen enkele wijziging van deze Overeenkomst zal van kracht zijn tenzij deze schriftelijk is en ondertekend door de partijen (of hun bevoegde vertegenwoordigers).

14. GEEN PARTNERSCHAP OF AGENTSCHAP

14.1 Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om, of wordt geacht een partnerschap of joint venture tussen de partijen tot stand te brengen, een partij tot agent van een andere partij te maken, of een partij te machtigen verbintenissen voor of namens een andere partij aan te gaan.

14.2 Elke partij bevestigt dat zij handelt in eigen naam en niet ten voordele van enige andere persoon.

15. SCHEIDBAARHEID EN VERKLARING VAN AFSTAND

15.1 Indien een bepaling of deelbepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd in de minimale mate die nodig is om deze geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Als een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de betreffende bepaling of deelbepaling geacht te zijn geschrapt. Elke wijziging aan of schrapping van een bepaling of deelbepaling onder deze Voorwaarde zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze Overeenkomst.

15.2 Geen enkele nalatigheid of vertraging door een partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel dat krachtens deze Overeenkomst of de wet is voorzien, vormt een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal dit de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken. Geen enkele afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.

16. AANMELDINGEN

16.1 Eventuele problemen met de klantenservice moeten worden gemeld aan Nijhuis Saur Industries door te bellen met Mobile Water Services op 01782 590800 of per fax op 0203 5677566. Beide nummers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

16.2 Kennisgevingen of andere mededelingen aan een partij op grond van of in verband met deze Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden en te zijn:

 1. persoonlijk of per vooruitbetaalde eersteklas post of op de volgende werkdag bezorgd op de statutaire zetel (indien het om een vennootschap gaat) of de hoofdvestiging (in alle andere gevallen); of
 1. per fax verzonden naar het hoofdfaxnummer.

16.3 Elke kennisgeving of mededeling wordt geacht te zijn ontvangen:

 1. indien persoonlijk overhandigd, na ondertekening van een ontvangstbewijs;
 2. indien verzonden per vooruitbetaalde eersteklas post of bezorgdienst op de volgende werkdag, op

9.00 uur op de tweede werkdag na het posten:

 1. indien verzonden per fax, om 9.00 uur op de eerstvolgende werkdag na verzending.

17. NALEVING VAN RELEVANTE VEREISTEN

17.1 De Klant zal alle toepasselijke wetten, statuten en regelgeving met betrekking tot anti-omkoping en anti-corruptie naleven, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Bribery Act 2010.

17.2 Indien de Afnemer in strijd handelt met artikel 17.1 kan Nijhuis Saur Industries deze Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige aansprakelijkheid met onmiddellijke ingang beëindigen.

18. INTELLECTUEEL EIGENDOM

18.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten en alle overige rechten op de Apparatuur berusten tussen de Klant en Nijhuis Saur Industries bij Nijhuis Saur Industries.

19. PRIVACYVERKLARING

19.1 Nijhuis Saur Industries gebruikt de van de Afnemer ontvangen informatie, samen met de informatie die zij heeft verkregen in het kader van haar relatie met de Leverancier (inclusief met betrekking tot Goederen die zij aan de Afnemer levert en/of het gebruik van deze Goederen door de Afnemer), om de door de Afnemer gevraagde Goederen te leveren, om met de Afnemer te communiceren en om de aan de Afnemer verzonden informatie te personaliseren en voor andere doeleinden die zijn vermeld in het Privacybeleid van de Leverancier, waarvan een exemplaar op verzoek verkrijgbaar is.

20. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

20.1 Elke partij verbindt zich ertoe om op geen enkel moment vertrouwelijke informatie betreffende de activiteiten, zaken, klanten, cliënten of leveranciers van de andere partij bekend te maken aan eender welke persoon, behalve zoals toegestaan door Voorwaarde 19.2.

20.2 Elke partij mag vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar maken:

 1. aan haar werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers of adviseurs die deze informatie nodig hebben om de verplichtingen van de partij onder deze Overeenkomst uit te voeren. Elke partij zal ervoor zorgen dat haar werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers of adviseurs aan wie zij vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaakt, voldoen aan deze voorwaarde 19; en
 1. zoals vereist door de wet, een bevoegde rechtbank of een overheids- of regelgevende instantie.

20.3 Geen enkele partij zal de vertrouwelijke informatie van een andere partij gebruiken voor enig ander doel dan voor het uitvoeren van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst.

21. TOEWIJZING EN CONFLICT.

21.1 Zonder toestemming van Nijhuis Saur Industries is het de Afnemer niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen, te hypothekeren, te bezwaren, uit te besteden, in onderpand te geven of anderszins te vervreemden.

21.2 De documenten waaruit deze Overeenkomst bestaat, zijn bedoeld als correlatief, complementair en wederzijds verklarend (en dienen als één geheel te worden gelezen). In geval van tegenstrijdigheid, onduidelijkheid, onzekerheid en/of discrepantie die bestaat of ontstaat in of tussen bepalingen van deze Overeenkomst, wordt de betreffende tegenstrijdigheid, onduidelijkheid, onzekerheid en/of discrepantie (al naar gelang het geval) opgelost (en wordt deze Overeenkomst geïnterpreteerd en uitgelegd) door toepassing van de volgende rangorde (in aflopende volgorde), waarbij de bepaling met de hoogste prioriteit in elk geval prevaleert (tenzij schriftelijk anders aangegeven door Nijhuis Saur Industries):

 1. deze Voorwaarden; en
 2. het voorstel.

22. GEHELE OVEREENKOMST EN WET

22.1 Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt en vernietigt alle eerdere overeenkomsten, beloften, toezeggingen, garanties, verklaringen en afspraken tussen hen, hetzij schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan.

22.2 Elke partij erkent dat zij bij het aangaan van deze Overeenkomst niet vertrouwt op (en geen rechtsmiddelen zal hebben met betrekking tot) enige verklaring, toezegging, verzekering of garantie (ongeacht of deze onschuldig of door nalatigheid is gedaan) die niet in deze Overeenkomst is opgenomen.

22.3 Elke partij stemt ermee in dat zij geen aanspraak kan maken op een onschuldige of nalatige onjuiste voorstelling van zaken (of nalatige onjuiste weergave) op basis van een verklaring in deze Overeenkomst.

22.4 Niemand anders dan een partij bij deze Overeenkomst heeft enig recht om enige bepaling ervan af te dwingen.

22.5 Niets in deze Voorwaarde zal enige aansprakelijkheid voor fraude beperken of uitsluiten.

22.6″Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met de wetten van het land, en indien van toepassing, de staat of provincie, in

waar het adres van de entiteit van Nijhuis Saur Industries (zoals vermeld in de Inkooporder Sectie van het voorstel) is gevestigd, zonder rekening te houden met de regels van conflictenrecht.

22.7 Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van het land waarin het adres van de entiteit van Nijhuis Saur Industries (zoals vermeld in de sectie Inkooporder van het voorstel) is gevestigd, exclusief bevoegd zijn om geschillen of vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) te beslechten.