1.INTERPRETACJA

1.1 Definicje.

Umowa” oznacza Umowę pomiędzy Nijhuis Saur Industries a Klientem dotyczącą wynajmu Sprzętu, obejmującą Warunki i Propozycję.

Dzień Roboczy” oznacza dzień inny niż sobota, niedziela lub święto państwowe w Anglii, w którym banki w Londynie są otwarte.

Klient” oznacza Spółkę lub osobę wynajmującą Sprzęt od Nijhuis Saur Industries.

Sprzęt” oznacza mobilny sprzęt wodny wymieniony w Ofercie, wszelkie zamienniki, wymiany lub odnowienia takiego sprzętu oraz wszelkie powiązane z nim akcesoria, usługi operacyjne, materiały eksploatacyjne, podręczniki i instrukcje.

Własność intelektualna” oznacza patenty, prawa do wynalazków, prawa autorskie i prawa pokrewne, znaki towarowe i znaki usługowe, nazwy handlowe i nazwy domen, prawa do wizerunku i ubioru handlowego, wartość firmy i prawo do pozywania za podrabianie lub nieuczciwą konkurencję, prawa do wzorów, prawa do oprogramowania komputerowego, prawa do baz danych, prawa do wykorzystywania i ochrony poufności informacje poufne (w tym know-how i tajemnice handlowe) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w każdym przypadku zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane, w tym wszelkie wnioski i prawa do ubiegania się o ich przyznanie, przedłużenia lub rozszerzenia oraz prawa do żądania pierwszeństwa z takich praw, a także wszelkie podobne lub równoważne prawa lub formy ochrony, które istnieją lub będą istnieć obecnie lub w przyszłości w dowolnej części świata.

Zamówienie” oznacza zamówienie Klienta na dostawę Sprzętu, zgodnie z pisemną akceptacją Oferty Nijhuis Saur Industries przez Klienta. „Propozycja” oznacza propozycję wynajmu Sprzętu przygotowaną przez Nijhuis Saur Industries, która obejmuje, bez ograniczeń, Okres Najmu, Płatności za Najem, specyfikację uzdatnionej wody, specyfikację paszy oraz wszelkie usługi (takie jak zapewnienie inżyniera) związane z Umową.

Płatnościza Wynajem” oznaczają płatności dokonywane przez Klienta lub w jego imieniu za wynajem Sprzętu zgodnie z Ofertą. „OkresNajmu” oznacza okres określony w Ofercie.

Zakład ” oznacza lokal Klienta określony w Ofercie. ” Nijhuis Saur Industries” oznacza „podmiot NSI MWS”.

1.2 Interpretacja:

(a) odniesienie do statutu lub przepisu ustawowego jest odniesieniem do takiego statutu lub przepisu w brzmieniu zmienionym lub ponownie uchwalonym. Odniesienie do statutu lub przepisu ustawowego obejmuje wszelkie podrzędne akty prawne wydane na podstawie tego statutu lub przepisu ustawowego, ze zmianami lub ponownie uchwalone.

(b) każde wyrażenie wprowadzone przez wyrażenie w tym, w szczególności lub inne podobne wyrażenie jest interpretowane jako ilustracja i nie ogranicza sensu słów poprzedzających te wyrażenia.

(c) odniesienie do pisma lub pisma obejmuje wiadomości e-mail.

2. ZASTOSOWANIE

2.1 Nijhuis Saur Industries wynajmie Klientowi Sprzęt do użytku w Obiekcie zgodnie z warunkami Umowy.

2.2 Zamówienie uznaje się za przyjęte wyłącznie wtedy, gdy Nijhuis Saur Industries wyda pisemną lub ustną akceptację Zamówienia, w którym to momencie i w którym to dniu Umowa wejdzie w życie.

2.3 Nijhuis Saur Industries zastrzega sobie prawo do zmiany treści Oferty w dowolnym momencie przed jej przyjęciem. O ile nie określono inaczej, Oferta pozostaje ważna do przyjęcia przez trzydzieści (30) dni od jej daty, ale może zostać wycofana przez Nijhuis Saur Industries w dowolnym momencie przed jej przyjęciem.

2.4 Wynajem Sprzętu podlega warunkom Umowy z wyłączeniem wszelkich innych warunków (w tym wszelkich warunków, które Klient rzekomo stosuje w ramach jakiejkolwiek oferty, potwierdzenia zamówienia lub innego dokumentu wydanego przez Klienta).

2.5 Klient może anulować zamówienie (lub dowolną część zamówienia), które

Firma Nijhuis Saur Industries już się zgodziła:

 1. uprzednia pisemna zgoda Nijhuis Saur Industries; oraz
 2. pod warunkiem, że Klient zwolni Nijhuis Saur Industries z odpowiedzialności zgodnie z Warunkiem 8.4.

2.6 Informacje dostarczone przez Nijhuis Saur Industries dotyczące kolorów, specyfikacji, opisów funkcjonalnych, rysunków i zdjęć oraz ogólnie każde oświadczenie dotyczące cech, wymiarów, mocy elektrycznej i wagi Sprzętu są podane w dobrej wierze, ale nie są wiążące. Wszelkie cechy, ilości, wagi i wartości zużycia są obliczane na podstawie teoretycznej i dlatego mają charakter orientacyjny.

2.7 Nijhuis Saur Industries nie będzie, z wyjątkiem wykonywania swoich praw wynikających z niniejszej Umowy lub obowiązującego prawa, zakłócać spokojnego posiadania Sprzętu przez Klienta.

3. CENA I PŁATNOŚĆ

3.1 O ile nie określono inaczej w Ofercie, Nijhuis Saur Industries dokonuje wyceny oferowanej w Ofercie na zasadzie Ex Works z wyłączeniem instalacji, połączeń, rozruchu, instrukcji, szkolenia, podatku VAT, ceł importowych, innych opłat lub praw, pakowania, załadunku, rozładunku, transportu, ubezpieczenia, materiałów firmowych, akcesoriów lub komponentów, wypełnień, filtrów, substancji chemicznych, napraw, czyszczenia i innych czynności, usuwania i utylizacji pozostałości produktów.

3.2 Nijhuis Saur Industries zastrzega sobie prawo do zastosowania corocznej korekty cen do każdej Umowy zawartej przed corocznym przeglądem cen (chyba że w Ofercie określono inaczej).

3.3 O ile w Ofercie nie określono inaczej, Nijhuis Saur Industries będzie uprawniony do comiesięcznego wystawiania faktur za wynajem sprzętu, a Klient zapłaci pełną należną kwotę 30 dni po dacie wystawienia faktury.

3.4 Płatność dokonana przez Klienta zostanie w pierwszej kolejności przypisana do najstarszej zaległej kwoty głównej, następnie do najstarszych odsetek, a na końcu do najstarszych kosztów.

3.5 Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków zaradczych, które mogą mu przysługiwać, jeśli Klient nie zapłaci Dostawcy w terminie, wówczas zapłaci odsetki od zaległej kwoty w wysokości 2,5% rocznie powyżej stopy bazowej Barclays Bank PLC od czasu do czasu. Odsetki te będą naliczane codziennie od dnia wymagalności do dnia faktycznej zapłaty zaległej kwoty przed lub po wydaniu wyroku. Klient zapłaci odsetki wraz z zaległą kwotą

4. DOSTAWA I OKRES WYNAJMU

4.1 Okres Najmu rozpoczyna się w dniu wysyłki Sprzętu przez Nijhuis Saur Industries i kończy się w momencie udostępnienia Sprzętu i wszystkich akcesoriów przez Klienta do odbioru przez Nijhuis Saur Industries.

4.2 Okres Najmu obejmuje soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy (w danym kraju).

4.3 Nijhuis Saur Industries dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zrealizować dostawę w terminie uzgodnionym przez strony. Wszelkie daty lub godziny dostawy są jedynie szacunkowe, a Nijhuis Saur Industries nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku opóźnienia w dostawie.

4.4 Klient zapewni, że należycie upoważniony przedstawiciel Klienta będzie obecny przy dostawie Sprzętu. Przyjęcie dostawy przez takiego przedstawiciela będzie stanowić rozstrzygający dowód na to, że Klient zbadał Sprzęt i stwierdził, że jest on w dobrym stanie, kompletny i odpowiedni pod każdym względem do celu, do którego jest przeznaczony. 4.5 Okres Najmu może zostać przedłużony za pisemną zgodą Nijhuis Saur Industries i Klienta. Nijhuis Saur Industries zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o przedłużenie oraz do dostosowania warunków i ceny za uzgodniony okres przedłużenia.

4.6 Klient może rozwiązać Umowę w dowolnym momencie za pisemnym wypowiedzeniem skierowanym do Nijhuis Saur Industries, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta, na żądanie, kwoty równej Opłatom za Najem należnym za Okres Najmu.

5. OBOWIĄZKI KLIENTA

5.1 W okresie obowiązywania Umowy Klient będzie:

 1. zapewni, że Sprzęt będzie przechowywany i obsługiwany w odpowiednim środowisku, które co najmniej będzie spełniać wymagania określone w Ofercie, wykorzystywany wyłącznie do celów, do których został zaprojektowany, oraz obsługiwany we właściwy sposób przez przeszkolony, kompetentny personel zgodnie z wszelkimi instrukcjami obsługi dostarczonymi przez Nijhuis Saur Industries w Ofercie lub w inny sposób;
 1. Dostarczyć i podłączyć wszystkie media niezbędne do zapewnienia działania Sprzętu w okresie obowiązywania niniejszej Umowy w zwykły i zwyczajowy sposób oraz w taki sposób, aby umożliwić Nijhuis Saur Industries dostarczenie Sprzętu;
 1. podjęcia takich kroków (w tym przestrzegania wszystkich instrukcji bezpieczeństwa i użytkowania dostarczonych przez Nijhuis Saur Industries), jakie mogą być konieczne w celu zapewnienia, w zakresie, w jakim jest to praktycznie wykonalne, że Sprzęt jest zawsze bezpieczny i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, gdy jest ustawiany, używany, czyszczony lub konserwowany przez osobę pracującą;
 1. utrzymywać na własny koszt Sprzęt w dobrym i istotnym stanie technicznym w celu utrzymania go w takim samym stanie, w jakim znajdował się w dniu odbioru (z wyjątkiem zwykłego zużycia), w tym wymieniać zużyte, uszkodzone i zagubione części oraz naprawiać wszelkie uszkodzenia Sprzętu;
 1. nie dokonywać żadnych zmian w Sprzęcie i nie usuwać żadnych istniejących komponentów ze Sprzętu bez uprzedniej pisemnej zgody Nijhuis Saur Industries, chyba że komponent(y) zostanie(ą) niezwłocznie wymieniony(e) (lub, jeśli został(y) usunięty(e) w zwykłym trybie naprawy i konserwacji, tak szybko, jak to możliwe) na taki sam komponent lub komponent podobnej marki i modelu lub jego ulepszoną/zaawansowaną wersję. Tytuł prawny i prawo własności do wszelkich zastąpień, wymian, odnowień dokonanych w Sprzęcie lub na Sprzęcie będą przysługiwać Nijhuis Saur Industries natychmiast po instalacji;
 1. pełnego informowania Nijhuis Saur Industries o wszelkich istotnych kwestiach związanych ze Sprzętem, w tym, bez ograniczeń, o wszelkich stratach, wypadkach lub uszkodzeniach Sprzętu wynikających z lub w związku z posiadaniem lub użytkowaniem Sprzętu przez Klienta;
 1. przechowywać Sprzęt przez cały czas w Miejscu instalacji i nie przenosić ani nie podejmować prób przeniesienia jakiejkolwiek części Sprzętu w inne miejsce bez uprzedniej pisemnej zgody Nijhuis Saur Industries;
 1. zezwoli firmie Nijhuis Saur Industries lub jej należycie upoważnionemu przedstawicielowi na kontrolę lub modyfikację Sprzętu w każdym uzasadnionym czasie i w tym celu na wejście na Teren lub do dowolnego lokalu, w którym może znajdować się Sprzęt, oraz zapewni rozsądny dostęp i udogodnienia w celu przeprowadzenia takiej kontroli lub modyfikacji;
 1. prowadzić dokumentację dotyczącą obsługi i konserwacji Sprzętu oraz udostępniać kopie takiej dokumentacji firmie Nijhuis Saur Industries, wraz z dodatkowymi informacjami, których firma Nijhuis Saur Industries może w uzasadniony sposób zażądać;
 1. nie będzie, bez uprzedniej pisemnej zgody Nijhuis Saur Industries, sprawować kontroli nad Sprzętem (w tym w celu jego naprawy lub konserwacji), sprzedawać lub oferować do sprzedaży, podnajmować lub użyczać Sprzętu ani zezwalać na ustanowienie na nim jakiejkolwiek hipoteki, obciążenia, zastawu lub innego zabezpieczenia;
 1. nie będzie bez uprzedniej pisemnej zgody Nijhuis Saur Industries mocować Sprzętu do jakiegokolwiek gruntu lub budynku w sposób powodujący, że Sprzęt stanie się stałym lub nieruchomym elementem takiego gruntu lub budynku. Jeśli Sprzęt zostanie przymocowany do jakiegokolwiek gruntu lub budynku, wówczas musi on być możliwy do usunięcia bez istotnej szkody dla takiego gruntu lub budynku, a Klient naprawi i zadośćuczyni wszelkim szkodom spowodowanym przez przymocowanie lub usunięcie Sprzętu z jakiegokolwiek gruntu lub budynku oraz zabezpieczy Nijhuis Saur Industries przed wszelkimi stratami, kosztami lub wydatkami poniesionymi w wyniku takiego przymocowania lub usunięcia;
 1. nie podejmować ani nie zezwalać na podejmowanie jakichkolwiek działań lub czynności, które zagrażają lub mogą zagrozić prawom, tytułom i/lub interesom Nijhuis Saur Industries w odniesieniu do Sprzętu, a w przypadku, gdy Sprzęt został przymocowany do jakiegokolwiek gruntu lub budynku, Klient musi podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że Nijhuis Saur Industries może wejść na taki grunt lub budynek i odzyskać Sprzęt zarówno w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, jak i przez rozsądny okres po jej wygaśnięciu, w tym poprzez uzyskanie od każdej osoby posiadającej udział w takim gruncie lub budynku, pisemnego zrzeczenia się na rzecz Nijhuis Saur Industries wszelkich praw, jakie taka osoba może posiadać lub nabyć w odniesieniu do Sprzętu oraz prawa Nijhuis Saur Industries do wejścia na taki grunt lub budynek w celu usunięcia Sprzętu;
 1. nie dopuści ani nie zezwoli na konfiskatę, zajęcie lub wyjęcie Sprzętu spod jego posiadania lub kontroli w ramach jakiegokolwiek nakazu sądowego, egzekucji lub innego postępowania sądowego, ale jeśli Sprzęt zostanie w ten sposób skonfiskowany, zajęty lub zabrany, Klient powiadomi o tym fakcie Nijhuis Saur Industries, a Klient na swój wyłączny koszt dołoży wszelkich starań, aby zapewnić natychmiastowe zwolnienie Sprzętu i na żądanie zabezpieczy Nijhuis Saur Industries przed wszelkimi stratami, kosztami, opłatami, odszkodowaniami i wydatkami poniesionymi w wyniku takiej konfiskaty;
 1. nie używać Sprzętu do celów niezgodnych z prawem;
 2. zapewni, że przez cały czas Sprzęt będzie identyfikowalny jako własność Nijhuis Saur Industries i w miarę możliwości zapewni umieszczenie na Sprzęcie widocznego oznaczenia w tym zakresie; oraz
 3. obsługi i konserwacji Sprzętu zgodnie z wytycznymi operacyjnymi Nijhuis Saur Industries określonymi w Ofercie oraz przestrzegania wszelkich dodatkowych zobowiązań określonych w Ofercie.

6. WŁASNOŚĆ SPRZĘTU

6.1 Sprzęt przez cały czas pozostaje własnością Nijhuis Saur Industries, a Klientowi nie przysługują żadne prawa, tytuły ani udziały w Sprzęcie (z wyjątkiem prawa do posiadania i użytkowania Sprzętu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy). Ryzyko utraty, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia Sprzętu przechodzi na Klienta w momencie dostawy. Sprzęt pozostaje na wyłączne ryzyko Klienta w Okresie wynajmu i w każdym kolejnym okresie, w którym Sprzęt znajduje się w posiadaniu, pod opieką lub kontrolą Klienta, do czasu ponownego dostarczenia Sprzętu do Nijhuis Saur Industries.

6.2 Klient dostarczy Sprzęt na koniec Okresu Najmu lub po wcześniejszym rozwiązaniu niniejszej Umowy pod adres wymagany przez Nijhuis Saur Industries lub, w razie potrzeby, umożliwi Nijhuis Saur Industries lub jej przedstawicielom dostęp na żądanie do Obiektu lub dowolnego lokalu, w którym znajduje się Sprzęt, w celu usunięcia Sprzętu.

6.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że Nijhuis Saur Industries nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie Sprzętu wynikające z zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego obchodzenia się ze Sprzętem lub w inny sposób spowodowane przez Klienta lub jego kierownictwo, pracowników, agentów i wykonawców, a Klient zobowiązuje się zwolnić Nijhuis Saur Industries na żądanie z odpowiedzialności z tego tytułu.

7. GWARANCJA

7.1 Nijhuis Saur Industries gwarantuje, że Sprzęt będzie zasadniczo zgodny z jego specyfikacją (udostępnioną przez Nijhuis Saur Industries w Ofercie). Nijhuis Saur Industries dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby bezpłatnie usunąć wszelkie istotne wady Sprzętu, które ujawnią się w Okresie Najmu, pod warunkiem, że:

 1. Klient powiadomi o wadzie Nijhuis Saur Industries na piśmie w ciągu dziesięciu (10) Dni Roboczych od wystąpienia wady lub powzięcia o niej wiadomości;
 1. Nijhuis Saur Industries ma prawo do pełnego zbadania domniemanej wady;
 1. wada nie powstała w wyniku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, zmiany, niewłaściwej obsługi lub nieautoryzowanej manipulacji przez jakąkolwiek osobę inną niż autoryzowany personel Nijhuis Saur Industries;
 1. wada nie powstała w wyniku obsługi Sprzętu przez Klienta niezgodnie z jakimikolwiek wytycznymi dotyczącymi produkcji lub obsługi (dostarczonymi Klientowi przez Nijhuis Saur Industries);
 1. wada nie powstała w wyniku jakichkolwiek informacji, projektu lub innej pomocy dostarczonej lub zapewnionej przez Klienta lub w jego imieniu; oraz
 2. wada jest bezpośrednio związana z wadliwym materiałem, wykonaniem lub projektem.

7.2 W zakresie, w jakim Sprzęt obejmuje lub zawiera sprzęt lub komponenty, które nie zostały wyprodukowane lub wytworzone przez Nijhuis Saur Industries, Klient będzie uprawniony wyłącznie do takich świadczeń gwarancyjnych lub innych świadczeń, jakie Nijhuis Saur Industries otrzymał od producenta.

7.3 Jeżeli Nijhuis Saur Industries nie usunie jakiejkolwiek istotnej wady Sprzętu zgodnie z Warunkiem 7.1, Nijhuis Saur Industries, na żądanie Klienta, albo

 1. dostarczyć Klientowi Sprzęt zastępczy; lub
 2. zaakceptować zwrot części lub całości Sprzętu i dokonać odpowiedniego obniżenia Opłat Czynszowych należnych w pozostałym okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

7.4 W przypadku, gdy Klient wymaga wezwania pogotowia ratunkowego (i takie wezwanie jest wymagane z powodu nieprzestrzegania przez Klienta warunków niniejszej Umowy), wówczas Klient zostanie obciążony opłatą zarówno za czas na miejscu, jak i czas podróży w celu obsługi takiego wezwania pogotowia ratunkowego w oparciu o opublikowane stawki dla techników pogotowia ratunkowego w momencie takiego zdarzenia. 7.5 Środki zaradcze określone w niniejszych Warunkach 7.1 i 7.3 stanowią wyłączną odpowiedzialność i całkowite zobowiązanie Nijhuis Saur Industries oraz wyłączny środek zaradczy Klienta w odniesieniu do wszelkich wad Sprzętu.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1 Bez uszczerbku dla Warunku 8.2, maksymalna odpowiedzialność Nijhuis Saur Industries w ramach lub w związku z niniejszą Umową (w tym wszelka odpowiedzialność za działania lub zaniechania jej pracowników, agentów i podwykonawców), niezależnie od tego, czy wynika z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), wprowadzenia w błąd lub w inny sposób, w żadnym wypadku nie może;

 1. (jeśli Okres Najmu jest równy lub dłuższy niż 3 miesiące), przekroczy łączną kwotę Opłat za Najem uiszczonych przez Klienta na rzecz Nijhuis Saur Industries w ciągu trzech miesięcy poprzedzających datę wystąpienia przyczyny powództwa; lub
 1. (jeśli Okres Najmu jest krótszy niż 3 miesiące) przekraczają łączne Płatności za Najem

8.2 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza:

 1. odpowiedzialności którejkolwiek ze stron za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane jej własnym zaniedbaniem;
 1. odpowiedzialność którejkolwiek ze stron za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; lub
 2. wszelkiej innej odpowiedzialności, która nie może zostać wyłączona przez prawo.

8.3 Bez uszczerbku dla Warunku 8.2, Nijhuis Saur Industries nie ponosi odpowiedzialności na mocy niniejszej Umowy za jakiekolwiek:

 1. utrata zysku;
 2. utrata przychodów
 3. utratę działalności; lub
 4. pośrednich lub wtórnych strat lub szkód,

w każdym przypadku, nawet jeśli było to możliwe do przewidzenia.

8.4 Klient nieodwołalnie i bezwarunkowo zgadza się zabezpieczyć firmę Nijhuis Saur Industries, jej pracowników, podwykonawców i agentów (którzy nie będą mieli obowiązku ograniczania swoich strat) w całości i na żądanie oraz utrzymać ich zabezpieczenie przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, działaniami, postępowaniami i wszelkimi szkodami, stratami, kosztami i wydatkami (w tym między innymi opłatami za wezwanie pomocy, prawne i honoraria innych profesjonalnych doradców oraz wszelkie straty wtórne i ekonomiczne (w tym m.in. utrata zysku, przyszłych przychodów, reputacji lub wartości firmy i przewidywanych oszczędności)), bezpośrednie lub pośrednie, poniesione lub doznane przez któregokolwiek z nich bezpośrednio lub pośrednio oraz w całości lub w części wynikające ze spraw wymienionych poniżej, niezależnie od tego, czy takie straty lub konsekwencje spraw wymienionych poniżej były możliwe do przewidzenia:

 1. anulowania zamówienia przez Klienta po jego przyjęciu przez Klienta zgodnie z Warunkiem 2.5;
 1. wszelkie naruszenia przez Klienta jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; oraz
 2. jakiekolwiek zaniedbanie, umyślne działanie, zaniechanie, naruszenie lub oszustwo ze strony Klienta, jego pracowników, wykonawców lub agentów.

8.5 Klient musi udzielić Nijhuis Saur Industries pomocy, jakiej może wymagać w celu rozwiązania lub obrony:

 1. wszelkie spory pomiędzy Nijhuis Saur Industries a jakąkolwiek stroną trzecią; i/lub
 2. wszelkie roszczenia wniesione przeciwko Nijhuis Saur Industries przez osoby trzecie;
 3. które w obu przypadkach dotyczą lub odnoszą się (w całości lub w części) do Klienta (lub jego pracowników, agentów lub wykonawców), Umowy lub dostawy Sprzętu na podstawie niniejszej Umowy.

8.6 Niniejsza Umowa określa pełny zakres obowiązków i odpowiedzialności Nijhuis Saur Industries w odniesieniu do Sprzętu i jego wynajmu Klientowi. W szczególności nie istnieją żadne warunki, gwarancje ani inne postanowienia, wyraźne lub dorozumiane, w tym dotyczące jakości, przydatności do określonego celu lub jakiegokolwiek innego rodzaju, które są wiążące dla Nijhuis Saur Industries, z wyjątkiem wyraźnie określonych w niniejszej Umowie. Wszelkie warunki, gwarancje lub inne postanowienia dotyczące Sprzętu, które mogłyby być w inny sposób dorozumiane lub włączone do niniejszej Umowy, czy to na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub w inny sposób, są wyraźnie wyłączone.

9. SIŁA WYŻSZA

9.1 Żadna ze stron nie będzie naruszać niniejszej Umowy ani ponosić odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika ze zdarzeń, okoliczności lub przyczyn pozostających poza jej uzasadnioną kontrolą („Zdarzenie Siły Wyższej”). Jeśli Zdarzenie Siły Wyższej będzie trwało przez 28 dni, strona, która nie została nim dotknięta, może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 10-dniowego okresu wypowiedzenia.

9.2 Jeśli takie zdarzenie wystąpi, a Nijhuis Saur Industries opóźni się lub nie będzie w stanie go wykonać, Nijhuis Saur Industries powiadomi o tym Klienta i zostanie automatycznie zwolniona z realizacji Zamówienia przez cały okres trwania takiego zdarzenia.

9.3 Jeżeli wspomniane zdarzenie trwa dłużej niż dwadzieścia osiem (28) kolejnych dni, Nijhuis Saur Industries ma prawo rozwiązać Zamówienie ze skutkiem natychmiastowym poprzez pisemne powiadomienie Klienta.

9.4 Jeżeli Nijhuis Saur Industries rozwiąże Umowę z powodu działania Siły Wyższej, Klient będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Nijhuis Saur Industries:

 1. wszystkich Opłat Czynszowych i innych kwot należnych, ale niezapłaconych w dniu takiego żądania wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z Warunkiem 3.5;
 2. wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Nijhuis Saur Industries w celu odzyskania Sprzętu i/lub pobrania wszelkich kwot należnych na mocy niniejszej Umowy (w tym wszelkie koszty przechowywania, ubezpieczenia, naprawy, transportu, koszty prawne i koszty ponownego wprowadzenia do obrotu).

9.5 Jeżeli jakiekolwiek nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności inne niż określone w art. 9 „Siła wyższa” (w tym jakakolwiek zmiana okoliczności lub wystąpienie zdarzeń nieprzewidzianych przez strony i wynikających – bezpośrednio lub nie – z COVID-19) pojawiające się po dacie podpisania Umowy, które zmieniają gospodarkę i równowagę Umowy dla którejkolwiek ze stron i / lub wpływają na jej wykonanie poprzez nałożenie na taką stronę znacznego obciążenia w wykonywaniu jej zobowiązań umownych lub powodując jakiekolwiek zobowiązania, koszty lub straty, które stanowią zmianę pierwotnej kwoty Umowy (w tym wszelkich zmian do niej wprowadzonych przez Strony), strony dołożą wszelkich uzasadnionych handlowo starań, aby osiągnąć porozumienie mające na celu zmianę warunków Umowy w celu dostosowania ich do takiego zdarzenia.

W takim przypadku każda ze stron może w rozsądnym terminie (który w żadnym wypadku nie może przekroczyć pięciu (5) dni roboczych po skorzystaniu przez którąkolwiek ze stron z niniejszej klauzuli Hardship) powiadomić drugą stronę o zamiarze zmiany Umowy na zasadzie słuszności i wspólnie ustalić, czy Umowa musi zostać zawieszona, czy też nie.

Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w rozsądnym terminie zgodnie z wykonaniem Umowy od momentu powiadomienia, o którym mowa powyżej, każda ze stron może rozwiązać Umowę po upływie jednego miesiąca od daty powiadomienia o takim niepowodzeniu (w trakcie trwania Umowy).

których warunki Umowy będą nadal obowiązywać w niezmienionej formie).

W takim przypadku strony przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że każda ze stron, która nie może kontynuować wykonywania swoich zobowiązań umownych, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, których nie byłaby w stanie należycie i/lub terminowo wykonać, a żadne kary umowne (nawet jeśli wynikają z Umowy) nie powinny mieć zastosowania. Każda ze stron niniejszym zrzeka się wszelkich praw do roszczeń o odszkodowanie za wszelkie szkody, zobowiązania i/lub straty, które niniejsza klauzula może spowodować bezpośrednio lub pośrednio.

10. ZAKOŃCZENIE

10.1 Bez uszczerbku dla innych przysługujących jej praw lub środków prawnych, Nijhuis Saur Industries może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez pisemne powiadomienie Klienta, jeżeli:

 1. Klient nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty należnej na podstawie niniejszej Umowy w terminie płatności i pozostaje w zwłoce nie krócej niż 14 dni po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o konieczności dokonania takiej płatności;
 1. Klient dopuści się istotnego naruszenia jakiegokolwiek innego warunku niniejszej Umowy, które to naruszenie jest niemożliwe do naprawienia lub (jeśli takie naruszenie jest możliwe do naprawienia) nie naprawi tego naruszenia w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia;
 1. Klient wielokrotnie narusza którykolwiek z warunków niniejszej Umowy w sposób uzasadniający opinię, że jego zachowanie jest niezgodne z jego intencją lub zdolnością do wprowadzenia w życie warunków niniejszej Umowy;
 1. Klient zawiesza lub grozi zawieszeniem spłaty swoich długów lub nie jest w stanie spłacić swoich długów w terminie ich wymagalności lub przyznaje się do niemożności spłaty swoich długów lub (będąc spółką kapitałową lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) zostaje uznany za niezdolnego do spłaty swoich długów w rozumieniu sekcji 123 ustawy o niewypłacalności z 1986 r;
 2. Klient rozpocznie negocjacje ze wszystkimi lub dowolną klasą swoich wierzycieli w celu zmiany harmonogramu spłaty swoich długów lub złoży propozycję lub zawrze jakikolwiek kompromis lub porozumienie ze swoimi wierzycielami w celach innych niż (będąc spółką) wyłącznie w celu planu wypłacalnego połączenia Klienta z jedną lub kilkoma innymi spółkami lub wypłacalnej rekonstrukcji Klienta;
 1. zostanie złożona petycja, zostanie wydane zawiadomienie, zostanie podjęta uchwała lub zostanie wydane zarządzenie w celu lub w związku z likwidacją Klienta (będącego spółką) inną niż wyłącznie w celu planu wypłacalnego połączenia Klienta z jedną lub kilkoma innymi spółkami lub wypłacalnej rekonstrukcji Klienta;
 1. zostanie złożony wniosek do sądu lub zostanie wydane postanowienie o wyznaczeniu zarządcy, lub jeśli zostanie złożone zawiadomienie o zamiarze wyznaczenia zarządcy, lub jeśli zostanie wyznaczony zarządca nad Klientem (będącym spółką);
 1. osoba stanie się uprawniona do wyznaczenia syndyka masy upadłościowej Klienta lub zostanie wyznaczony syndyk masy upadłościowej Klienta;
 1. wierzyciel lub osoba obciążająca majątek Klienta dokona zajęcia lub wejdzie w posiadanie całości lub jakiejkolwiek części majątku Klienta, lub w stosunku do całości lub jakiejkolwiek części majątku Klienta zostanie nałożony lub wyegzekwowany nakaz zapłaty, egzekucja, sekwestracja lub inne podobne postępowanie, a takie zajęcie lub postępowanie nie zostanie zakończone w ciągu 14 dni;
 1. wystąpi jakiekolwiek zdarzenie lub zostanie podjęte postępowanie w odniesieniu do Klienta w jakiejkolwiek jurysdykcji, której podlega, mające skutek równoważny lub podobny do któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w Warunku 10.1(d) do Warunku 10.1(i) (włącznie); lub
 1. Klient zawiesi lub zaprzestanie, lub grozi zawieszeniem lub zaprzestaniem, prowadzenia całości lub znacznej części swojej działalności.

10.2 Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, jednakże spowodowanym:

 1. Zgoda Nijhuis Saur Industries na posiadanie Sprzętu przez Klienta wygasa, a Nijhuis Saur Industries może, przez swoich upoważnionych przedstawicieli, bez powiadomienia i na koszt Klienta, ponownie wejść w posiadanie Sprzętu i w tym celu może wejść na Teren lub do dowolnego lokalu, w którym znajduje się Sprzęt; oraz
 1. bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych przysługujących Klientowi, Klient zapłaci Nijhuis Saur Industries na żądanie:
 1. wszystkie Opłaty Czynszowe i inne kwoty należne, ale niezapłacone w dniu takiego żądania wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z Warunkiem 3.7; oraz
 1. wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Nijhuis Saur Industries w celu odzyskania Sprzętu i/lub pobrania wszelkich kwot należnych na mocy niniejszej Umowy (w tym wszelkie koszty przechowywania, ubezpieczenia, naprawy, transportu, koszty prawne i koszty ponownego wprowadzenia do obrotu).

10.3 Po rozwiązaniu niniejszej Umowy zgodnie z Warunkiem 10.1, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych przysługujących Nijhuis Saur Industries, Klient zapłaci Nijhuis Saur Industries na żądanie kwotę równą całości Opłat za Najem, które (z wyjątkiem rozwiązania) byłyby należne, gdyby niniejsza Umowa była kontynuowana od daty takiego żądania do końca Okresu Najmu.

10.4 Kwoty płatne zgodnie z Warunkiem 10.3 stanowią uzgodnione odszkodowanie za straty poniesione przez Nijhuis Saur Industries w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z Warunkiem 10.1 i są płatne dodatkowo do kwot płatnych zgodnie z Warunkiem 10.2(b).

10.5 Nijhuis Saur Industries zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w dowolnym momencie.

10.6 Rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej Umowy nie ma wpływu na jakiekolwiek prawa, środki prawne, obowiązki lub zobowiązania stron, które powstały do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia, w tym na prawo do żądania odszkodowania w związku z jakimkolwiek naruszeniem niniejszej Umowy, które istniało w dniu lub przed dniem rozwiązania lub wygaśnięcia.

11. ZAWIESZENIE

11.1 Nijhuis Saur Industries ma prawo zawiesić wykonywanie niniejszej Umowy w przypadku, gdy Klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy.

12. SPÓR

12.1 W przypadku powstania sporu wynikającego z lub w związku z niniejszą Umową lub jej wykonaniem, ważnością lub wykonalnością („Spór”), strony będą postępować zgodnie z procedurą określoną w niniejszym warunku:

 1. każda ze stron przekaże drugiej stronie pisemne zawiadomienie o Sporze, określające jego charakter i pełne dane („Zawiadomienie o Sporze”), wraz z odpowiednimi dokumentami uzupełniającymi. Po doręczeniu Zawiadomienia o Sporze, Dyrektor Zarządzający (lub jego odpowiednik) Klienta oraz Dyrektor Generalny – Mobilne Usługi Wodne Nijhuis Saur Industries podejmą w dobrej wierze próbę rozwiązania Sporu;
 2. jeśli z jakiegokolwiek powodu strony nie będą w stanie rozstrzygnąć Sporu w ciągu 60 dni od doręczenia Zawiadomienia o Sporze, strony podejmą próbę rozstrzygnięcia Sporu w drodze mediacji zgodnie z Modelową Procedurą Mediacji CEDR;
 1. Aby rozpocząć mediację, strona musi doręczyć drugiej stronie Sporu pisemne zawiadomienie (zawiadomienie ADR) z wnioskiem o mediację. Kopia zawiadomienia ADR powinna zostać przesłana do CEDR. O ile strony nie uzgodnią inaczej, mediacja rozpocznie się nie później niż 30 dni od daty zawiadomienia ADR. 12.2 Jeżeli Spór nie zostanie rozstrzygnięty w ciągu 45 dni od doręczenia zawiadomienia ADR, Spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez sądy Anglii i Walii zgodnie z Warunkiem 23.

13. ZMIANA

13.1 Żadna zmiana niniejszej Umowy nie będzie skuteczna, chyba że zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez strony (lub ich upoważnionych przedstawicieli).

14. BRAK PARTNERSTWA LUB AGENCJI

14.1 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ma na celu, ani nie będzie uważane za ustanowienie jakiegokolwiek partnerstwa lub wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy którąkolwiek ze stron, nie będzie stanowić którejkolwiek ze stron przedstawiciela innej strony, ani nie będzie upoważniać którejkolwiek ze stron do podejmowania lub zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu lub na rzecz jakiejkolwiek innej strony.

14.2 Każda ze stron potwierdza, że działa we własnym imieniu, a nie na rzecz jakiejkolwiek innej osoby.

15. ROZDZIELNOŚĆ I ZRZECZENIE SIĘ

15.1 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienie częściowe niniejszej Umowy jest lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, zostanie ono uznane za zmodyfikowane w minimalnym zakresie niezbędnym do uczynienia go ważnym, zgodnym z prawem i wykonalnym. Jeżeli taka modyfikacja nie jest możliwa, odpowiednie postanowienie lub postanowienie częściowe uznaje się za usunięte. Jakakolwiek modyfikacja lub usunięcie postanowienia lub postanowienia częściowego zgodnie z niniejszym Warunkiem nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałej części niniejszej Umowy.

15.2 Niewykonanie lub opóźnienie wykonania przez stronę jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przewidzianego w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa nie stanowi zrzeczenia się tego lub innego prawa lub środka prawnego, ani nie uniemożliwia lub nie ogranicza dalszego wykonywania tego lub innego prawa lub środka prawnego. Żadne pojedyncze lub częściowe skorzystanie z takiego prawa lub środka prawnego nie uniemożliwi ani nie ograniczy dalszego korzystania z tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego.

16. OGŁOSZENIA

16.1 Wszelkie problemy związane z obsługą klienta należy zgłaszać do Nijhuis Saur Industries, dzwoniąc do Mobile Water Services pod numer 01782 590800 lub faksem pod numer 0203 5677566. Oba te numery są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

16.2 Wszelkie zawiadomienia lub inne komunikaty przekazywane stronie na podstawie lub w związku z niniejszą Umową będą miały formę pisemną:

 1. dostarczone osobiście lub opłaconą z góry przesyłką pocztową pierwszej klasy lub przesyłką kurierską następnego dnia roboczego do siedziby statutowej (w przypadku spółki) lub głównego miejsca prowadzenia działalności (w każdym innym przypadku); lub
 1. wysłane faksem na główny numer faksu.

16.3 Wszelkie zawiadomienia lub komunikaty uznaje się za otrzymane:

 1. w przypadku doręczenia osobistego, po podpisaniu potwierdzenia doręczenia;
 2. w przypadku wysłania opłaconą z góry przesyłką pocztową pierwszej klasy lub przesyłką kurierską następnego dnia roboczego, na adres

9:00 drugiego Dnia Roboczego po wysłaniu:

 1. w przypadku przesłania faksem, o godzinie 9:00 następnego Dnia Roboczego po przesłaniu.

17. ZGODNOŚĆ Z ODPOWIEDNIMI WYMOGAMI

17.1 Klient będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, ustaw i rozporządzeń dotyczących przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji, w tym między innymi Bribery Act 2010.

17.2 Jeśli Klient naruszy postanowienia punktu 17.1, Nijhuis Saur Industries może natychmiast rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

18. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

18.1 W stosunkach pomiędzy Klientem a Nijhuis Saur Industries wszelkie Prawa Własności Intelektualnej oraz wszelkie inne prawa do Sprzętu należą do Nijhuis Saur Industries.

19. INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

19.1 Nijhuis Saur Industries wykorzystuje informacje otrzymane od Klienta, wraz z informacjami uzyskanymi w trakcie relacji z Dostawcą (w tym w związku z Towarami, które dostarcza Klientowi i/lub korzystaniem z tych Towarów przez Klienta), w celu dostarczania Towarów, o które prosi Klient, komunikowania się z Klientem i personalizowania informacji wysyłanych do Klienta oraz w innych celach określonych w Polityce Prywatności Dostawcy, której kopia jest dostępna na żądanie.

20. INFORMACJE POUFNE

20.1 Każda ze stron zobowiązuje się, że w żadnym czasie nie ujawni żadnej osobie żadnych poufnych informacji dotyczących działalności, spraw, klientów lub dostawców drugiej strony, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w Warunku 19.2.

20.2 Każda ze stron może ujawnić informacje poufne drugiej strony:

 1. swoim pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom lub doradcom, którzy muszą znać takie informacje w celu wykonania zobowiązań strony wynikających z niniejszej Umowy. Każda ze stron zapewni, że jej pracownicy, członkowie kadry kierowniczej, przedstawiciele lub doradcy, którym ujawni informacje poufne drugiej strony, będą przestrzegać niniejszego Warunku 19; oraz
 1. zgodnie z wymogami prawa, sądu właściwej jurysdykcji lub jakiegokolwiek organu rządowego lub regulacyjnego.

20.3 Żadna ze stron nie będzie wykorzystywać informacji poufnych drugiej strony w jakimkolwiek celu innym niż wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

21. PRZYDZIAŁ I KONFLIKT.

21.1 Bez zgody Nijhuis Saur Industries Klient nie może cedować, przenosić, obciążać hipoteką, obciążać, podzlecać, ustanawiać powiernictwa ani w żaden inny sposób rozporządzać swoimi prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszej Umowy.

21.2 Dokumenty składające się na niniejszą Umowę mają ze sobą korelować, uzupełniać się i wzajemnie wyjaśniać (i mają być odczytywane jako całość). W przypadku jakiegokolwiek konfliktu, niejasności, niepewności i/lub rozbieżności istniejących lub powstałych w lub pomiędzy jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy, odpowiedni konflikt, niejasność, niepewność i/lub rozbieżność (w zależności od przypadku) zostanie rozwiązana (a niniejsza Umowa będzie interpretowana i interpretowana) przy zastosowaniu następującego porządku pierwszeństwa (w porządku malejącym), przy czym postanowienie o najwyższym priorytecie będzie miało pierwszeństwo w każdym przypadku (chyba że Nijhuis Saur Industries określi inaczej na piśmie):

 1. niniejsze Warunki; oraz
 2. Wniosek.

22. CAŁA UMOWA I PRAWO

22.1 Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami oraz zastępuje i unieważnia wszelkie wcześniejsze umowy, obietnice, zapewnienia, gwarancje, oświadczenia i porozumienia pomiędzy nimi, zarówno pisemne, jak i ustne, odnoszące się do jej przedmiotu.

22.2 Każda ze stron przyjmuje do wiadomości, że zawierając niniejszą Umowę nie opiera się (i nie przysługują jej żadne środki prawne) na żadnych oświadczeniach, zapewnieniach lub gwarancjach (złożonych nieumyślnie lub w wyniku zaniedbania), które nie zostały określone w niniejszej Umowie.

22.3 Każda ze stron zgadza się, że nie będzie miała żadnych roszczeń z tytułu niewinnego lub niedbałego wprowadzenia w błąd (lub niedbałego wprowadzenia w błąd) w oparciu o jakiekolwiek oświadczenie zawarte w niniejszej Umowie.

22.4 Nikt inny niż strona niniejszej Umowy nie będzie miał prawa do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków.

22.5 Żadne z postanowień niniejszego Warunku nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności za oszustwo

22.6″Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana i egzekwowana zgodnie z prawem kraju, a jeśli ma to zastosowanie, stanu lub prowincji w

w którym znajduje się adres podmiotu Nijhuis Saur Industries (zgodnie z sekcją zamówienia we wniosku), bez względu na normy kolizyjne.

22.7 Każda ze stron nieodwołalnie zgadza się, że sądy kraju, w którym znajduje się adres podmiotu Nijhuis Saur Industries (zgodnie z sekcją zamówienia w ofercie), będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej Umowy lub w związku z nią, jej przedmiotem lub zawarciem (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych).