Mobila lösningar för rening av processvatten och avloppsvatten inom gruvindustrin

Mobila tjänster för rening av processvatten och avloppsvatten är utformade för sömlös integrering i gruvprocesser och ökar effektiviteten i mineralutvinningsanläggningarna genom att säkra kontinuerlig produktion. En tillfällig vattenreningslösning minskar inte bara de fasta kostnaderna utan säkrar även kontinuerlig försörjning dygnet runt, året om.

I takt med att industrisektorn lägger allt större vikt på optimerad vattenförvaltning blir förbättrade behandlingsprocesser avgörande för att bibehålla konkurrenskraften.

Vattnets centrala betydelse inom gruvdrift

Vattenförbrukning, vattentillgång och vattenkvalitet är viktiga faktorer som säkrar sömlös gruvdrift och efterlevnad av miljönormer. Vattnets flödeshastighet och kvalitet påverkar i hög grad verksamheten inom gruvindustrin och har en central funktion i viktiga processer, såsom malmkylning, separation, materialtransport och ytbehandling.

Flödeshastigheter och kvalitet

Inom gruvindustrin kan flödeshastigheterna sträcka sig från hundratals till tusentals kubikmeter per timme (m³/h): de optimerar processerna och gör mineralhanteringen och materialbevarandet effektivare. Vattnets kvalitet är dessutom avgörande för mineralintegriteten inom malmutvinning, eftersom det förbättrar kylningens och separationens effektivitet. Slutligen leder en effektiv avloppsvattenrening till god resursförvaltning och efterlevnad av miljölagstiftningen.

Fördelarna med Mobile Water Solutions

Genom mobila lösningar för ersättning eller komplettering av den traditionella vattenreningen säkrar gruvoperatörerna en effektiv vattenförvaltning och flera andra fördelar. Detta säkrar kontinuerlig drift och sömlös, budgetvänlig täckning av hyran (Opex), vilket undanröjer behovet av kapitalutgifter (Capex) och infrastrukturutveckling. Dessa anpassningsbara mobila vattenreningslösningar är dessutom tillräckligt mångsidiga för att tillgodose växlande behov av vattenrening, optimera resursanvändningen och främja miljöansvar. I huvudsak främjar de mobila vattenreningslösningarna verksamhetsoptimering, anpassningsbarhet och hållbar resursförvaltning inom gruvindustrin.

Säkra produktionskontinuiteten. När som helst, var som helst.

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Användning inom gruvdrift

Mobil rening av process- och matarvatten

Inom gruvdriften balanserar vattenreningen verksamhets- och miljöhänsyn. Teknik som omvänd osmos, jonbyte, neutralisering, filtrering med mera tillgodoser unika behov. De ser till att resursutvinningen är miljövänlig och främjar en hållbar samexistens mellan industrin och naturen.

 • Panntillsatsvatten för ånggenerering
 • Slutbehandling av kondensat
 • Efter- eller förbehandling för den befintliga anläggningen
 • Extra behandlat vatten för idriftsättning eller projekt
 • Tillfällig tjänst vid renovering eller underhåll
 • Fel i reningsverk
 • Svåra väderförhållanden
 • Minskning av tungmetaller
 • Rening av avfallsdammar

Läs mer >

Mobilt avloppsvatten och återanvändning

Mobila lösningar för avloppsvatten och återanvändning
Inom gruvdriften hanterar avloppsreningen komplexa utsläpp. Processer som primär, sekundär (biologisk) och tertiär behandling kombineras med teknik som DAF, membranfiltrering, ultrafiltrering med mera för att hantera unika utmaningar. De ser till att det behandlade spillvattnet följer stränga miljöregler, vilket begränsar inverkan på ekosystemet och främjar en hållbar gruvdrift.

 • Akuta insatser
 • Urdrifttagningar och hindertid
 • Förbehandling av avloppsvatten
 • Återanvändning av vatten
 • Säsongsvariationer
 • Resursåtervinning
 • Uppförande och utvidgning
 • Malmbearbetning
 • Regelefterlevnad
 • Hantering av avfallsdammar
 • Avvattning av spillvatten

Läs mer >

Upptäck de bästa lösningarna för dina ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

De litar på oss

Ta reda på hur ledande aktörer drar nytta av mobila lösningar för (avlopps)vattenrening i sina produktionsanläggningar: