Mobila lösningar för rening av processvatten och
avloppsvatten inom kraftindustrin

Mobila tjänster för rening av processvatten och avloppsvatten är utformade för sömlös integrering i industriella kraftverksprocesser och ökar kraftverkens effektivitet genom att säkra kontinuerlig produktion. En tillfällig vattenreningslösning minskar inte bara de fasta kostnaderna utan garanterar även kontinuerlig vattenförsörjning dygnet runt, året om.

I takt med att kraftsektorn lägger allt större vikt vid optimerad vattenförvaltning blir förbättrade behandlingsprocesser avgörande för att bibehålla konkurrenskraften.

Skiftande vattenbehov inom elproduktionssektorn

Vattenförbrukningen inom elproduktionssektorn varierar i hög grad beroende på typ av elproduktion. Detta omfattar kol-, gas- eller oljeeldade värmekraftverk, vattenkraftverk, kärnkraftverk med mera. Den använda vattenvolymen varierar beroende på processens komplexitet och omfattning, och flödeshastigheten är ibland hundratals eller till och med tusentals kubikmeter per timme (m³/h). Detta står i skarp kontrast till förnybara energikällor som sol- och vindkraft, som har minimala vattenbehov.

Vattenkvalitetens centrala betydelse

Inom kraftindustrin är vattenkvaliteten avgörande oavsett produktionsmetod. Kylvatten måste renas för att förebygga problem som påväxt, beläggningar och korrosion, som kan hämma effektiviteten. Matarvatten, som är centralt för ånggenerering, måste vara helt rent för att inte utrustningen ska skadas. En effektiv avloppsvattenrening är avgörande för effektiv resursförvaltning och efterlevnaden av höga miljökrav.

Fördelarna med Mobile Water Solutions

Genom att ersätta eller komplettera traditionella reningsverk med tillfälliga mobila lösningar blir verksamhetsutövarnas vattenförvaltning effektiv och hållbar så att de kan vara säkra på att allt fungerar som det ska så länge det behövs. Dessutom kan driftsbudgeten (Opex) täcka hyresavgifterna, vilket undanröjer behovet av kapitalutgifter (Capex) eller infrastrukturutveckling. Detta gör det möjligt att uppnå driftsflexibilitet, minskad driftavbrottstid vid underhåll, kostnadseffektivitet, regelefterlevnad, resursbevarande och minimerad miljöpåverkan. Mobila vattenreningssystem garanterar sömlös drift och har ett positivt inflytande på hållbarheten

Säkra produktionskontinuiteten. När som helst, var som helst.

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Användning inom kraftindustrin

Mobil rening av process- och matarvatten

Inom kraftindustrin säkrar olika vattenreningsprocesser kvaliteten, säkerheten och effektiviteten. Teknik som omvänd osmos, jonbyte, filtrering, ultrafiltrering, klarning och avsaltning används. Dessa metoder garanterar att vattnet uppfyller kraven, skyddar utrustningen och minimerar miljöpåverkan.

 • Panntillsatsvatten för ånggenerering
 • Slutbehandling av kondensat
 • Efter- eller förbehandling för den befintliga anläggningen
 • Extra behandlat vatten för idriftsättning eller projekt
 • Tillfällig tjänst vid renovering eller underhåll
 • Fel i reningsverk
 • Svåra väderförhållanden
 • Tvåskift
 • Syrereduktion

Läs mer >

Mobila lösningar för avloppsvatten och återanvändning

Inom kraftindustrin används olika processer för avloppsvattenrening, däribland primär, sekundär (biologisk) och tertiär behandling, för att avlägsna föroreningar före utsläpp eller återanvändning. Dessa processer säkrar efterlevnaden av miljönormer och minimerar vattenkällans inverkan.

 • Akuta insatser
 • Urdrifttagningar och hindertid
 • Förbehandling av avloppsvatten
 • Återanvändning av vatten
 • Sköljvatten
 • Uppförandefas
 • Regelefterlevnad

Läs mer >

Upptäck de bästa lösningarna för dina ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

De litar på oss

Ta reda på hur ledande aktörer drar nytta av mobila lösningar för (avlopps)vattenrening i sina produktionsanläggningar: