OMVÄND OSMOS

En reningsteknik som använder ett halvpermeabelt membran för att avlägsna upplösta salter, organiska och oorganiska molekyler och partiklar från vatten.

Select

FILTRERING

Processer där fasta partiklar avlägsnas från vatten med hjälp av filtermedia.

Select

AVJONISERING

Avjonisering för avlägsnande och minskning av lösta joner för att producera vatten av hög kvalitet med jonbytesmassor.

Select

ULTRAFILTRERING

Vid ultrafiltrering avlägsnas kolloider, partiklar, stora organiska ämnen och mikrobiologiska föroreningar genom membranseparering.

Select

AVHÄRDNING

Minskning och avlägsnande av hårdgörande salter och joner från vatten.

Select

HAVSVATTEN AVSALTNING

Denna membranteknik behandlar vatten med hög salthalt för avlägsnande av upplösta salter, organiska ämnen, oorganiska molekyler och partiklar.

Select

AVGASNING

Avgasning innebär att mängden lösta gaser som koldioxid, syre och andra gaser reduceras eller avlägsnas ur vattnet.

Select

SEDIMENTERING

Sedimentering för att avlägsna partiklar, suspenderade ämnen, organiska ämnen, olja/fett, tungmetaller och färgande ämnen ur råvatten och avlopp.

Select